Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Tarve tarkistaa pakkokeinolakia

7.10.2004

 

Apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio on kahdessa päätöksessään kiinnittänyt huomiota tarpeeseen tarkistaa pakkokeinolakia.

  

Matkapuhelinten puhelutietojen ym. tutkiminen

 

Toisen päätöksen taustalla oli kantelu, jossa kantelija arvosteli poliisia siitä, että hänen matkapuhelintaan, mm. tekstiviestejä, oli tutkittu hänen ollessaan kiinniotettuna poliisiasemalla.

 

Kantelun tutkinnan yhteydessä apulaisoikeusasiamies Rautio tutki samalla laajemminkin sitä, mihin perustuu se poliisin yleisesti käyttämä tutkintatapa, että poliisi selvittää haltuunsa saaman matkapuhelimen puhelutietoja tai tekstiviestejä. Poliisi tulkitsee tilanteen ns. päätelaitetutkinnaksi, johon ei tarvitse tuomioistuimen lupaa, kuten telekuunteluun tai televalvontaan, vaan se voidaan tehdä poliisin omalla päätöksellä takavarikkosäännöksiä soveltaen.

 

Apulaisoikeusasiamies Rautio katsoi, että tätä poliisin käytäntöä sinänsä ei voida pitää lainvastaisena. Kuitenkin, jos matkapuhelinta halutaan tutkia, se tulee takavarikoida. Tämä palvelee toimenpiteen todisteellisuutta ja julkisuutta ja selventää samalla eroa salassa tapahtuviin telekuunteluun ja televalvontaan. Toisaalta apulaisoikeusasiamiehen mukaan voi esimerkiksi kysyä, kuinka perusteltua on, että matkapuhelinviestinnän luottamuksellisuuteen puuttumisen edellytykset lievenevät (poliisin nykykäytännön mukaan) hyvin voimakkaasti heti sillä hetkellä, kun tekstiviesti saapuu operaattorin palvelimelle "tekstiviestilaatikkoon" riippumatta esimerkiksi siitä, onko viestin vastaanottajalla ollut mahdollisuutta sitä lukea.

 

Asiaa tutkittaessa tuli ilmi, että päätelaitetutkinnan oikeutusperusteesta ja yksityiskohdista näytti olevan erilaisia näkemyksiä poliisihallinnon sisälläkin. Varsin toisenlaisia tilanteita silmällä pitäen laadittujen pakkokeinolain takavarikkosäännösten soveltaminen päätelaitetutkintaan vaatii joskus pitkällekin menevää tulkintaa. Tällöin herää kysymys, onko tilanne tyydyttävä pakkokeinosäännöksiltä vaadittavan täsmällisyyden näkökulmasta. Koska ongelma on osa laajempaa kysymystä pakkokeinojen käytöstä tietoteknisessä ympäristössä, apulaisoikeusasiamies on lähettänyt päätöksensä tiedoksi oikeusministeriölle, missä on vireillä asiaa koskeva lainvalmistelutyö (ks. tietoverkkorikostyöryhmän mietintö 2003:6).

 

Koska mahdollinen lainsäädännön tarkistus voi viedä vuosia, apulaisoikeusasiamies pitää tarpeellisena, että kysymykseen kiinnitetään poliisin ohjeistuksessa huomiota. Poliisin ylijohtokin totesi lausunnossaan, että "käytännön tilanteita on selkeytettävä".

 

Telekuuntelun soveltamisala

 

Apulaisoikeusasiamies Rautio tutki erään tietoonsa tulleen tapauksen johdosta omasta aloitteestaan sitä, että telekuuntelujärjestelmä alkaa tallentaa ääniä matkapuhelimen ympäristöstä heti, kun soittaja painaa lähetä-näppäintä. Matkapuhelin toimii siten kuin mikrofoni, ja vaikka soittoyritykseen ei edes vastattaisi, esim. soittajan puhe tallentuu vastausta odotellessa telekuuntelujärjestelmään. Poliisin ylijohdon mukaan tämä johtuu teknisistä syistä. Asiassa oli siis kysymys kokonaan ennen puhelun kytkeytymistä vastaanottajalle tapahtuvasta äänen tallentumisesta.

 

Apulaisoikeusasiamies Raution käsityksen mukaan pakkokeinolaki sallii vain epäillyn lähettämien ja hänelle tarkoitettujen televiestien kuuntelun, mutta ei anna lupaa yleisesti kuunnella ko. teleliittymän kautta tapahtuvaa televiestintää. Nyt puheena olevan kaltaisissa tilanteissa soittaja ei varmasti ymmärrä lähettävänsä televiestiä. Hän vasta valmistautuu lähettämään viestiään. Varsinkin tilanteessa, jossa soittoyritykseen ei vastata, näkyy apulaisoikeusasiamiehen mukaan erityisen selvästi se, kuinka perusteetonta olisi tulkita tällainen soittajan puhe hänen lähettämäkseen televiestiksi.

 

Näyttää siltä, että kuuntelun/tallentamisen aloittamishetkeksi on teknisistä syistä valittu lähetä-näppäimen painaminen. Tämä ratkaisu kuitenkin sopii apulaisoikeusasiamiehen mukaan hyvin huonosti yhteen pakkokeinolain kanssa. Tekniset ratkaisut pitäisi tietysti tehdä lain mukaan eikä niin, että lain täytyy väistyä tekniikan tieltä. Valittu tekninen ratkaisu ei voi olla menettelyn oikeutusperuste, olkoonkin että saadun selvityksen mukaan tallennuksen aloitushetken muuttaminen on teknisesti hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta.

 

Apulaisoikeusasiamies Rautio painottaa, että perusoikeuksien suoja vesittyy, mikäli niihin puuttumisen mahdollistavia - lainsäätäjän tarkkarajaisiksi ja täsmällisiksi tarkoittamia - säännöksiä käytännössä tulkitaan laajentavasti. Telekuuntelussa on sitä paitsi kysymys yksityisyyden ja luottamuksellisen viestin suojan ydinalueelle puuttumisesta, jolloin pakkokeinosäännösten jo lähtökohtaisestikin tiukka soveltaminen korostuu. Apulaisoikeusasiamies pitää hyvin ongelmallisena epäillyn lähettämän televiestin käsitteen tulkitsemista niin laajasti, että kysymys voi olla esimerkiksi soittoyrityksen aikana tallentuneesta puheesta. Kun kysymys ei apulaisoikeusasiamiehen mukaan ole epäillyn lähettämästä televiestistä vaan kokonaan telekuuntelusäännösten ulkopuolelle jäävästä tilanteesta, olisi hänen mielestään perustelluin ratkaisu se, että tällaiset tallenteet heti hävitetään.

 

Sisäasiainministeriön tulisi apulaisoikeusasiamiehen mukaan tutkia mahdollisuudet muuttaa joko teknistä ratkaisua tai lainsäädäntöä.

 

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha Haapamäki, puh. (09) 432 3334.

 

Apulaisoikeusasiamies Raution päätökset dnro 1380/4/02 ja dnro 2396/2/02 ovat kokonaisuudessaan ratkaisujen tietokannassa.