Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Tampereen kaupungin asettama rekrytointikielto oli yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon vastainen

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin antoi Tampereen kaupunginhallitukselle huomautuksen kaupungin lainvastaisesta menettelystä. Kaupungin ulkoistettavan Tietotekniikka Liikelaitoksen henkilökunnalle oli asetettu rekrytointikielto.

Tampereen kaupunki oli päättänyt syyskuussa 2009 kilpailuttaa Tampereen Tietotekniikka Liikelaitoksen tuottamat palvelut liikkeen luovutuksena ja liiketoimintakauppana. Tarjousten jättämisaika oli keväällä 2010 ja liikkeen luovutuksen piti tapahtua syksyllä 2010.

Kaupunki oli ilmoittanut ulkoistettavan Tietotekniikka Liikelaitoksen henkilökunnalle, että sen viranhaltijat ja työntekijät eivät voineet tulla valituiksi kaupungin virkoihin liikkeen luovutuksen ollessa kesken. Rekrytointikielto koski syyskuun 2009 ja lokakuun 2010 välistä aikaa. Kaupunki perusteli rekrytointirajausta sillä, että se johtui liiketoiminnallisesti perustellusta lakiin perustuvasta syystä.

Asiasta kanteli henkilö, joka oli hakenut ulkoistushankkeen aikana kirjastoalan töitä. Kielto merkitsi hänelle useiden kuukausien virkakieltoa.

Apulaisoikeusasiamies totesi, että virkaan nimittäminen perustuu kokonaisharkintaan, jossa perustuslain yleisiä nimitysperusteita on tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin. Lisäksi palvelukseen otettaessa on noudatettava tasapuolisen kohtelun vaatimusta. Perustuslain säännöksiä täydentävät viranhaltijalain ja työsopimuslain pakottavat työnantajaa velvoittavat säännökset yhdenvertaisesta kohtelusta ja syrjinnänkiellosta niin virka- ja työsuhteessa kuin virkaan tai työsuhteeseen otettaessa.

Myös työsopimuslain ja viranhaltijalain liikkeenluovutussäännökset ovat pakottavia ja niiden tarkoituksena on työntekijän työsopimuksen ja viranhaltijan virkasuhteen suojelu. Työsopimusten ja virkasuhteiden siirto tapahtuu ilman osapuolten suostumusta eikä siitä voida poiketa työntekijöille ja viranhaltijoille epäedulliseen suuntaan.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan työnantajan yksipuolinen rekrytointikielto oli tosiasiallisesti rinnastettavissa työ- ja virkasuhteiden siirtymisestä määräämiseen. Oikeuskäytännön perusteella työnantaja ei kuitenkaan voi vastoin työntekijän tahtoa sopia työsuhteen siirtymisestä tai siirtymättä jäämisestä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan näistä säännöksistä ei siten ollut johdettavissa työnantajalle oikeutta asettaa tällaista yksipuolista rekrytointikieltoa.

Määrätessään, että Liikelaitoksen henkilökunta ei voinut tulla liiketoimintakaupan vireillä ollessa nimitetyksi kaupungin muihin virkoihin tai tehtäviin, kaupunki oli asettanut nämä henkilöt muita työntekijöitä ja viranhaltijoita epäedullisempaan asemaan. Ilman hyväksyttävää syytä tällainen menettely on perustuslain 6 §:n 2 momentin säännöksen vastaista syrjintää.
 
Se, että henkilö oli työ- tai virkasuhteessa kunnan sellaiseen toiminnalliseen osaan, joka oli mahdollisesti liikkeen luovutuksen kohteena, ei ollut perustuslaissa tarkoitettu hyväksyttävä peruste, joka oikeuttaisi rekrytointikiellon. Myöskään kaupungin esittämät liiketaloudelliset syyt eivät ole perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä peruste kaupungin viranhaltijoiden ja työntekijöiden perusoikeuksien rajoittamiselle ja erilaiselle kohtelulle virkaan tai palvelukseen ottamisessa.

Tampereen kaupungin menettely oli näin ollen ollut perustuslain sekä viranhaltijalain ja työsopimuslain yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen ja syrjintäkiellon vastainen.

 
Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström, puh. (09) 432 3355.