Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Taloudelliset syyt eivät vähennä kunnan vastuuta

Vihdin olisi tullut löytää ripeämmin ratkaisut koulun sisäilmaongelmiin

Taloudelliset syyt eivät poista julkisen vallan velvoitetta huolehtia työvoiman suojelusta ja edistää väestön terveyttä, katsoo apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Vihdin kuntaa koskevassa päätöksessään.

Vihdin Nummelanharjun koulun kosteus- ja homeongelmat olivat tiedossa, ja niitä selvitettiin vuosia. Kunta kuitenkin siirsi koulun peruskorjausta taloudellisista syistä.

Kunnan taloustilanteeseen liittyvät seikat eivät Pajuojan mukaan myöskään vähennä opetuksen järjestäjän vastuuta huolehtia oppilaiden opiskeluympäristön turvallisuudesta.

Asiasta kanteli oikeusasiamiehelle yksityishenkilö, joka katsoi Vihdin kunnan vaarantaneen tietoisesti koulun oppilaiden ja henkilökunnan terveyden, kun se siirsi koulun korjausta. Kantelijan mukaan ongelmaa oli yritetty ratkoa riittämättömin ja virheellisin keinoin. Oppilaiden ja henkilöstön oireilua ei myöskään seurattu järjestelmällisesti. 

Riittämätöntä, mutta ei lainvastaista

Koulun sisäilmaongelmista oli alettu saada tietoa vuonna 2005 tehdyn kiinteistön kuntoarvion yhteydessä.  Vihdin kunta oli selvittänyt ja yrittänyt ratkaista ongelmaa vuosia eri keinoin. Vuoden 2009 alussa osa ongelmista oli korjattu, mutta korjaukset osoittautuivat riittämättömiksi. Sekä henkilökunta että oppilaat oireilivat edelleen.

Pajuoja ei löytänyt Vihdin kunnan menettelyssä sellaisia laiminlyöntejä, että kunnan voisi katsoa menetelleen lainvastaisesti, mutta hän pitää kunnan toimenpiteitä riittämättöminä.

Kun koulun homeongelma oli todettu, kunnan olisi pitänyt Pajuojan mielestä määrätietoisemmin varmistaa, etteivät henkilöstö ja oppilaat enää altistuisi terveyshaittaa aiheuttaville sisäilman epäpuhtauksille. Kun koulun perusparannus lykkääntyi ja korjausten valmistumista jouduttiin odottamaan, kunnan olisi pitänyt ripeämmin löytää toimivat ratkaisut ongelmiin esimerkiksi siirtämällä opetus väistötiloihin.

Koulun peruskorjaushankkeen ensimmäinen vaihe valmistui joulukuussa 2010, jolloin puolet opetuksesta siirtyi uudisrakennukseen. Tällä hetkellä toimitaan pääosin uudisrakennuksessa ja muutoin väistötiloissa. 

Laaja tutkimus rakennusten terveyshaitoista valmistumassa

Eduskunnan tarkastusvaliokunta käynnisti viime marraskuussa ulkopuolisen tutkimuksen rakennusten kosteus- ja homeongelmista. Tutkimuksen kohteena on koko Suomen rakennuskanta, ja se on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Tutkimukseen tekee työterveyslaitoksen monitieteellinen asiantuntijaryhmä, jonka vetäjänä on professori Kari Reijula.

Tutkimus on nyt loppusuoralla ja sen tuloksista tiedotetaan lokakuussa, minkä jälkeen tarkastusvaliokunta kuulee asiantuntijoita. Myöhemmässä vaiheessa valiokunta laatii asiasta mietinnön täysistunnolle.

Jatkotoimenpiteet

Pajuoja pyysi Vihdin kunnanhallitusta esittämään 31.3.2013 mennessä selvityksen siitä, millaisiin toimenpiteisiin kunnassa on ryhdytty koulun sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi ja asianmukaisten opetustilojen turvaamiseksi lukuvuodesta 2012 - 13 lukien.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös 16.8.2012, dnro 2822/4/10 kokonaisuudessaan. Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä, puhelin (09) 432 3347.