Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Suomessa ei ole järjestetty lasiais- ja verkkokalvokirurgista päivystystä

HYKS silmätautien klinikan lainvastaisen ohjeen mukaan päivystysaikana ei leikata
potilaita, joilla on verkkokalvon irtauma

1.6.2010

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut HYKS silmätautien klinikalle huomautuksen lainvastaisesta ohjeistuksesta. Silmätautien klinikan yleisohjeessa todetaan, että päivystysaikana ei leikata potilaita, joilta on irronnut verkkokalvo.

Oikeusasiamies huomauttaa, että tällainen kategorinen ohje on lainvastainen. Mitään potilas- ja toimenpideryhmää ei voi sulkea kaavamaisesti pois terveydenhuollon palveluiden piiristä. Ohjeista täytyy käydä selkeästi ilmi, että hoitohenkilökunnalla on oikeus ja velvollisuus tarvittaessa tapauskohtaiseen ja lääketieteellisesti perusteltuun harkintaan. 

Oikeusasiamies pyytää HUSia ilmoittamaan 15.9.2010 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tilanteen korjaamiseksi.

Oikeusasiamies on myös ottanut omasta aloitteestaan laajemmin selvittääkseen, miten turvataan riittävät terveyspalvelut ja välitön hoito niille potilaille, jotka ovat verkkokalvon irtauman johdosta kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa päivystysaikaan. Hän on pyytänyt asiasta selvitystä sosiaali- ja terveysministeriöltä. Suomessa ei oikeusasiamiehen saamien tietojen mukaan tällä hetkellä ole järjestetty lasiais- ja verkkokalvokirurgista päivystystä missään sairaalassa.

"Voidaanko todella tehdä päätös, että leikkauksia ei tehdä päivystyksellisesti, vaan potilaalta saa mennä näkö?"

Näin kysyi kantelussaan oikeusasiamiehelle henkilö, jolla on vakava verkkokalvosairaus. Hänellä oli todettu Päijät-Hämeen keskussairaalassa jo toisen kerran peräkkäin verkkokalvon irtauma ja sen korjaamiseksi hänelle oli varattu leikkausaika seuraavalle viikolle. Oireet kuitenkin pahenivat viikonloppuna. Vakiintuneen käytännön mukaan keskussairaalan päivystys oli yhteydessä HYKSin silmätautien klinikkaan, ja potilas hakeutui sinne tutkittavaksi ja mahdollisesti leikattavaksi päivystyksenä.

HYKSin silmätautien klinikan päivystävä lääkäri ilmoitti kuitenkin potilaalle, että verkkokalvon irtaumia ei leikata päivystysaikana. Hän ei tutkinut potilaan silmää, vaan tukeutui Päijät-Hämeen keskussairaalan aikaisempiin tutkimustuloksiin. Ilman ajantasaista tietoa potilaan verkkokalvon irtauman tilasta hän ei voinut arvioida, olisiko silmä vaatinut kiireellisen leikkauksen. Hän ei myöskään konsultoinut takapäivystäjää, kuten hän olisi voinut tehdä jos hän oli epävarma kiireellisen hoidon tarpeesta, vaan lähetti potilaan kotiin odottamaan leikkausta Päijät-Hämeen keskussairaalassa seuraavalla viikolla.

Potilaan oikeus kiireelliseen hoitoon ei toteutunut

Oikeusasiamies toteaa, että potilaan oikeus perustuslaissa turvattuihin terveyspalveluihin ja potilaslaissa säädettyyn laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon eivät potilaan kohdalla toteutuneet, kun hänen hoidon tarvettaan ei arvioitu yksilöllisesti ja kliinisen tutkimuksen perusteella.

HYKS silmätautien klinikan osastonylilääkärin mukaan potilaan lopullinen näkötulos olisi voinut olla parempi, jos hänet olisi leikattu HYKSissä viikonloppuna, kuin mikä siitä tuli, kun leikkaus tehtiin kolme päivää myöhemmin Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Osastonylilääkäri toteaa, että on tärkeää saada verkkokalvo kiinnitetyksi, ennen kuin tarkannäön alue on irronnut. Sen ennustaminen on kuitenkin vaikeaa, missä tapauksissa verkkokalvo pysyy kiinni esimerkiksi asentohoidolla seuraavaan arkipäivään. Kantelijan tapauksessa HYKS silmätautien klinikalla oli osastonylilääkärin mukaan tehty virhearvio irtauman etenemisestä.

Päivystysohje, yleisohje ja silmätautien klinikan käytäntö ovat ristiriidassa keskenään

Oikeusasiamies ei pidä asianmukaisena sitä, että HYKS silmätautien klinikan kirjallinen päivystysohje, yleisohje ja päivystyskäytäntö poikkeavat toisistaan.

Silmätautien klinikan päivystysohjeessa ei ole suljettu pois mitään potilas- ja toimenpideryhmiä päivystysaikana, toisin kuin sen lisäksi annetussa yleisohjeessa. Silmätautien klinikalla on myös käytännössä leikattu viikonloppuisin potilaita, jos verkkokalvon irtauma on selvästi uhannut tarkannäön aluetta ja jos takapäivystäjä on sattunut olemaan riittävän kokenut lasiaiskirurgi.

Oikeusasiamies toteaa, että riittävän selkeät ja yksityiskohtaiset toimintaohjeet ovat välttämättömiä sekä potilaiden että terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeusturvan kannalta. Niillä voidaan myös yhtenäistää hoitokäytäntöjä, ja ne lisäävät näin potilaiden yhdenvertaisuutta.

Puutteelliset merkinnät potilasasiakirjoissa

Oikeusasiamies Jääskeläinen pitää vakavana puutteena sitä, että merkinnät potilaan hoidosta HYKS silmätautien klinikan potilasasiakirjoissa olivat niin puutteelliset, ettei niiden perusteella voinut arvioida potilaan saamaa hoitoa kokonaisuudessaan. Asiakirjoista puuttuivat merkinnät puhelinsoitoista, hoitoratkaisun perusteista ja potilaalle annetuista ohjeista.

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen, puh (09) 4321.

Oikeusasiamies Jääskeläisen päätös dnro 4116/4/08 ja selvityspyyntö dnro 1706/2/2010 sosiaali- ja terveysministeriölle