Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Suomen Pankki peri lainvastaisesti toimittajalta maksuja tietopalvelusta

9.1.2004

Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio katsoo, että viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslain) mukaisesti yksilöityjen lukuistenkaan asiakirjojen etsinnästä ei ole lainmukaista periä tavanomaisten kopiomaksujen ohella erillisiä maksuja. Julkisuuslain nojalla perittäviä maksuja koskevia säännöksiä tulisi hänen mielestään kuitenkin selkeyttää.

Kantelussaan oikeusasiamiehelle toimittaja arvosteli Suomen Pankkia sen syksyllä 2001 häneltä perimistä 38 610 markan tietopalvelu- ja kopiomaksuista. Pyydettyjä asiakirjoja oli useita kappaleita, mm. matkakorvaustositteita yksilöidyistä matkoista, edustustilojen varauskirjat tietyltä vuodelta, matkatositteita yksilöidyistä matkoista usealta vuodelta ym.

Oikeusasiamies tähdentää ratkaisussaan, että julkisuuslain edellyttämällä tavalla yksilöityjen asiakirjojen etsinnästä ja esille ottamisesta ei ole lainmukaista periä maksuja. Julkisuuslain perusteella viranomaisella on velvollisuus antaa pyydetty asiakirja viranomaisen luona nähtäväksi ja jäljennettäväksi. Tällaisesta tiedon antamisesta sillä ei ole oikeutta periä maksua. Mikäli asiakirja sitten kopioidaan, kopioinnin aiheuttamat kustannukset voidaan periä, mutta niihin ei voida lukea sellaisten toimien aiheuttamia kustannuksia, joihin viranomaisella on velvollisuus maksutta.

Sananvapauden ja julkisuuden toteutumisen kannalta asiakirjoista perittävillä maksuilla on suuri merkitys. Mitä korkeampia maksut ovat, sitä rajatumpaa tiedon välittäminen väistämättä on. Maksujen määräämisessä on huomioitava julkisuusperiaatteen ja sananvapauden turvaaminen. Viranomaisten on myös varauduttava laajoihinkin asiakirjapyyntöihin. Sananvapauden ja julkisuusperiaatteen tavoitteita turvaa sellainen tiedonhallinta, jonka avulla tällaisiinkin asiakirjapyyntöihin voidaan vastata mahdollisimman nopeasti ja vähin kustannuksin.

Suomen Pankin menettelyä arvioidessaan oikeusasiamies otti huomioon sen, että maksujen perusteet ja käytännöt ovat jossain määrin tulkinnanvaraiset ja selkiintymättömät. Julkisuuslaissa ei ole säädetty riittävän selkeästi siitä tietopalvelusta, josta tämän lain perusteella voidaan periä maksuja eikä sellaisten tietojen antamisesta, joita ei ole riittävästi yksilöity.

Oikeusasiamies on saattanut käsityksensä Suomen Pankin menettelystä Pankin johtokunnan tietoon. Oikeusministeriölle hän on esittänyt julkisuuslain säännösten selkeyttämistä.


Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Jorma Kuopus, puh. (09) 432 3385.

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunion päätös dnro 3211/4/01 kokonaisuudessaan.