Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution statuksen uudelleenarviointi on alkanut

Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution statuksen uudelleenarviointi, nk. reakkreditaatio, on käynnistynyt. Suomen kansallinen ihmisoikeusinstituutio koostuu eduskunnan oikeusasiamiehen, Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan muodostamasta kokonaisuudesta. Arvioinnin suorittaa kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kansainvälinen yhteistyöelin GANHRI (Global Alliance of National Human Rights Institutions).

Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot ovat lailla perustettuja itsenäisiä ja riippumattomia ihmisoikeuksia edistäviä ja turvaavia toimielimiä. Niiden asemaa, tehtäviä ja kokoonpanoa määrittelevät YK:n vuonna 1993 hyväksymät kriteerit, nk. Pariisin periaatteet. A-statuksen saaneet ihmisoikeusinstituutiot täyttävät täysin nämä kriteerit. Suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle on myönnetty korkein mahdollinen, eli A-status vuonna 2014. Akkreditaatiostatus arvioidaan uudelleen viiden vuoden määräajoin.

A-statuksen saaneilla ihmisoikeusinstituutioilla on puheoikeus YK:n ihmisoikeusneuvostossa ja äänioikeus GANHRI:ssa. A-statusta pidetään YK:ssa ja yleisemminkin kansainvälisesti erittäin tärkeänä.

Arviointimenettely

Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden arviointimenettely perustuu kirjallisen hakemuksen käsittelyyn ja instituution johdon haastatteluun. Tavoitteena on osoittaa instituution oikeudellisen aseman ja toimivallan sekä toiminnan laajuuden ja vaikuttavuuden täyttävän Pariisin periaatteisessa asetetut vaatimukset. Hakemusta käsiteltäessä voidaan kuulla myös kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden alueellisten yhteistyöelinten ja paikallisten toimijoiden näkemyksiä. Arviointimenettelyssä avustaa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto Genevessä.

Hakemus jätetään arviointikomitealle kesäkuun alkuun mennessä ja se käsitellään komitean lokakuussa pidettävässä istunnossa. Komitea antaa Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution akkreditaatiostatuksesta suosituksen GANHRI:lle ja status varmistuu loppuvuodesta, mikäli sitä ei kyseenalaisteta.

Lisätietoja antaa:

Kristiina Kouros, Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija
kristiina.kouros@eduskunta.fi
puh. 09 4321 3782

Lisätietoa GANHRI:sta ja arviointimenettelystä löytyy osoitteesta: https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Pages/nextsession.aspx

Lisätietoa Suomen kansallisesta ihmisoikeusinstituutiosta löytyy osoitteista:
https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/tietoa-meista/kansallinen-ihmisoikeusinstituut/
https://www.oikeusasiamies.fi/fi_FI/web/guest/suomen-kansallinen-ihmisoikeusinstituutio