Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Skolans antidrogprogram innebär särbehandling av eleverna

13.8.2010

Biträdande JO Jussi Pajuoja konstaterar att Vihtavuori skola i Laukaa kommun tillämpar ett antidrogprogram som är problematiskt med tanke på jämställdheten mellan eleverna och den grundläggande utbildningens avgiftsfrihet.

Trepartsavtal mellan eleven, hemmet och skolan

Vid Vihtavuoriskolan började man 1999 tillämpa antidrogprogrammet Selvä Sopimus som går ut på att hemmet och skolan uppmuntrar eleverna att avhålla sig från droger under högstadietiden. Eleverna lovar att inte använda droger medan föräldrarna förbinder sig att bekosta en enveckas utlandsresa eller någon annan belöning för sitt barn.  Skolan ställer upp som researrangör (www.selvasopimus.com).

Modern till en elev har klagat över att avtalsvillkoren innebär att föräldrarna uppmanas betala för att deras barn ska avhålla sig från tobak och alkohol medan de går i högstadiet. Skolan har också gett föräldrarna rådet att med pengar uppmuntra sina barn föra ut soppåsen, damma mattor och göra andra hushållssysslor.

Modern påpekar att programmet är kränkande för jämlikheten mellan barnen eftersom deras föräldrar har varierande ekonomiska förutsättningar. Hon har meddelat skolans rektor att många föräldrar har svårt att få ihop pengar för en utlandsresa. Vidare anser hon att man i stället borde ordna lägerskola.

Viktigt med förebyggande arbete mot droger

Biträdande JO konstaterar i sitt avgörande att arbetet mot droger i och för sig är positivt, om man därmed kan stödja barnens egna val till förmån för sunda levnadsvanor. Också ett fungerande samarbete mellan hem och skola bidras till att förebygga drogmissbruk.

Avtalsmodellen kan ifrågasättas

Vihtavuoriskolans antidrogprogram kan emellertid ifrågasättas i vissa avseenden. Om en utlandsresa ordnas som lägerskola i skolans regi ska det vara frivilligt för eleverna och föräldrarna att delta i penninginsamlingen. Föräldrarna kan sålunda inte åläggas att betala resekostnaderna. Om resan däremot inte igår i undervisningsprogrammet ska den inte ordnas under skolans arbetstid.

Biträdande JO anser att antidrogprogrammet Selvä Sopimus de facto har utgjort en del av Vihtavuoriskolans verksamhet, eftersom lärare på arbetstid har deltagit i resorna. Endast 25 % av eleverna har deltagit i resorna, trots att nästan alla har gått med i programmet.  De som inte rest har gått i skolan som vanligt.

Vårdnadshavarna har det primära ansvaret för fostran

Med antidrogprogrammet Selvä Sopimus har skolan också överskridit gränserna för sin fostrarroll. Den har gett föräldrarna anvisningar om vad barnen ska göra på sin fritid och ålagt föräldrarna att rapportera om saken till skolan. Det är dock vårdnadshavarna som primärt bär ansvaret för sina barns fostran och fritid.

Biträdande justitieombudsmannens avgörande dnr 1697/4/09 i sin helhet (på finska)

Närmare information ger referendarierådet Jorma Kuopus,
tfn (09) 432 3385.