Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sivullisten liikkumisvapaus turvattava rallikilpailun aikana

19.12.2006

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen on kantelun johdosta ottanut kantaa sivullisten liikkumisvapauden rajoittamiseen rallikilpailun aikana. Kantelija arvosteli rallien järjestäjiä pääsymaksun perimisestä ja sitä kautta liikkumisvapauden ja jokamiehenoikeuksien rajoittamisesta rallin toimeenpanoalueen ulkopuolella.

 

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan rallin lähtö-, maali-, huolto- ja katsomo- yms. alueet ovat sellaisia erityiseen käyttöön otettuja alueita, joilla jokamiehenoikeudet eivät ole voimassa. Näillä alueilla rallikilpailujen järjestäjällä on harkintansa mukaan oikeus päättää pääsymaksun perimisestä ja edellyttää pääsymaksun maksamista alueelle pääsemiseksi. Tie- ja vaara-alueet ovat puolestaan tien sulkupäätöksellä suljettuja alueita, joille yleisöllä ei pitäisi olla pääsyä edes pääsymaksun maksamalla.

 

Apulaisoikeusasiamiehen saamien selvitysten perusteella lääninhallitukset ja kihlakuntien poliisilaitokset eivät ole tieliikenneasetuksen ja kokoontumislain mukaisilla päätöksillään antaneet lupaa pääsymaksujen perimiseen toimeenpanoalueen ulkopuolella eivätkä hyväksyneet siitä johtuvia liikkumisvapauden ja jokamiehen kulkemisoikeuden rajoituksia, kuten kantelussa oli esitetty. Päätöksissä ei ole määrätty tai otettu kantaa pääsymaksujen perimiseen taikka määrätty liikkumisrajoituksista muuta kuin siltä osin, mitä rallien järjestämiseen liittyvät turvallisuusnäkökohdat sitä edellyttävät.

 

Ongelman muodostaa kuitenkin se, että rallin toimeenpanoaluetta ei ole aina maastossa selvästi rajattu. Erityisesti tämä koskee toimeenpanoalueeseen sisältyvien erikoiskokeiden "metsätaipaleita", joita on suljettua tietä lukuun ottamatta vaikea mieltää erityiseen käyttöön otetuksi alueeksi. Jotta toimeenpanoalue voitaisiin katsoa erityiseen käyttöön otetuksi alueeksi on apulaisoikeusasiamiehen mielestä edellytettävä, että alue on jotenkin maastossa rajattu tai muutoin sellaiseksi havaittavissa. Myös lääninhallitusten ja poliisilaitosten selvityksistä ja lausunnoista kävi ilmi varsin yhteneväinen näkemys toimeenpanoalueen jonkinlaisen rajauksen tarpeellisuudesta.

 

Rajauksen puuttuminen on voinut johtaa siihen, että rallin järjestäjä on saattanut pyrkiä rajoittamaan jokamiehenoikeudella tapahtuvaa liikkumista myös toimeenpanoalueen ulkopuolella, mikä merkitsee puuttumista perustuslain 9 §:ssä perusoikeutena turvattuun liikkumisvapauteen. Tämän vuoksi toimeenpanoalue tulisi määritellä nykyistä paremmin jo poliisilaitosten päätöksissä, jotka ne tekevät yleisötilaisuuden järjestämistä koskevien ilmoitusten johdosta. Toimeenpanoalueen määrittelyllä on merkitystä myös tilaisuuteen asetettavien järjestyksenvalvojien toimivallan kannalta.

 

Apulaisoikeusasiamiehen mielestä päätöksissä voitaisiin antaa myös määräyksiä ja ohjeita toimeenpanoalueen merkitsemisestä maastoon. Lisäksi perusoikeutena turvatun liikkumisvapauden ja jokamiehenoikeuksien turvaamiseksi voitaisiin kokoontumislain 20 §:n nojalla antaa määräyksiä ja ohjeita, jotka olisi saatettava kilpailun järjestyksenvalvojien ja toimitsijoiden tietoon. Määräys tai ohje voisi koskea esimerkiksi sitä, että tilaisuuden toimeenpanon johdosta ei saada rajoittaa liikkumisvapautta tai jokamiehenoikeuksia tilaisuuden toimeenpanoalueen tai -ajan ulkopuolella.

 

Apulaisoikeusasiamies on saattanut käsityksensä toimeenpanoalueen määrittelystä ja kokoontumislain nojalla annettavista määräyksistä ja ohjeista sisäasiainministeriön tietoon ja pyytänyt sitä toimittamaan päätöksen tiedoksi kaikille lääninhallituksille ja poliisilaitoksille.

 

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös dnro 3329/4/04  kokonaisuudessaan.

 

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Erkki Hännikäinen, puh. (09) 432 3354.