Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Satamien turvatarkastusten valvonnassa ja sääntelyssä puutteita

3.10.2006

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoo, että Merenkulkulaitoksen tulee nykyistä tehokkaammin valvoa, että turvatarkastukset toteutetaan lainmukaisesti.  Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että turvatarkastajat hyväksytään tehtäviinsä lainmukaisesti ja että he suorittavat tehtävänsä lain ja turvasuunnitelman mukaisesti.

Apulaisoikeusasiamies muistuttaa, että Merenkulkulaitoksen tehtävä on huolehtia vesiliikenteeseen liittyvistä turvatoimista ja niiden valvonnasta sekä hyväksyä sataman turvasuunnitelmat ja valvoa, että ne täyttävät lain vaatimukset.  Tehtävistä on säädetty laissa alusten ja satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta (ns. turvatoimilaki).

Turvatarkastusten tulee täyttää Suomen lain vaatimukset, vaikka aluksen lippuvaltio on muu kuin Suomi

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen korostaa, että turvatarkastusten tulee olla Suomen lainsäädännön mukaisia ja taata tarkastuksen kohteen perusoikeuksien toteutuminen myös silloin, kun alus purjehtii muun kuin Suomen lipun alla ja turvatarkastus suoritetaan aluksen oman turvasuunnitelman mukaan Suomen satamassa. Aluksen turvasuunnitelman on tällöin oltava yhteensopiva sataman turvasuunnitelman ja Suomen turvatoimilain kanssa. Merenkulkulaitoksen tulee tämän vuoksi valvoa myös turvatarkastusten sisältöä eikä pelkästään määrää, kuten tähän asti.

Apulaisoikeusasiamiehen tutkittavana on ollut kantelu turvatarkastuksesta Helsingin Makasiiniterminaalissa. Kantelija oli ollut lähdössä Tallinnaan Silja Linen Super Sea Catillä, kun hän joutui turvatarkastukseen, joka oli niin perusteellinen ja monipolvinen, että hän myöhästyi laivasta.

Merenkulkulaitos ei ole puuttunut Super Sea Catin turvatarkastuksiin, koska se on pitänyt sitä itsenäisenä toimijana: Alus purjehtii Italian lipun alla ja sen tarkastustoiminta perustuu Italiassa sovellettuihin käytäntöihin. Turvatarkastukset hoitaa yksityisen turvallisuusalan yhtiön työntekijä yhdessä Silja Linen työntekijän kanssa Italian viranomaisen hyväksymän turvasuunnitelman mukaan.

Turvatarkastajat on hyväksyttävä tehtäväänsä lain mukaan

Apulaisoikeusasiamies korostaa myös Merenkulkulaitoksen tehtävää valvoa, että turvatarkastajat hyväksytään tehtäväänsä lainmukaisesti ja että he suorittavat tehtävänsä lain ja turvasuunnitelmien mukaan. Laki edellyttää, että poliisi hyväksyy turvatarkastajat. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Nykytila ei siis vastaa laissa säädettyjä vaatimuksia.

Kantelun tutkinnassa kävi ilmi, että epätietoisuutta on ollut siitä, miten turvatoimilain säännöstä turvatarkastajien hyväksymisestä tulisi tulkita. Apulaisoikeusasiamies katsoo sen vuoksi, että säännöstä tulee täsmentää muun muassa siitä, minkälainen hyväksyntä tehtäväänsä turvatarkastajilla pitää olla ja kuka sen myöntää. Myös säännöksiä turvatarkastajien valvonnasta ja ohjauksesta tulee täsmentää.

Ennen lainsäädännön uudistusta täytyy varmistaa nykylainsäädännön toteutuminen. Turvatarkastajiksi hyväksymisen menettelytavoista tulee sopia valvonnasta ensisijaisesti vastaavan Merenkulkulaitoksen ja poliisin kesken.

Turvatarkastajan yhteistyöstä viranomaisten kanssa ei ole säädetty laissa

Apulaisoikeusasiamies kiinnittää ratkaisussaan huomiota lisäksi siihen, että julkista valtaa käyttävän turvatarkastajan ja viranomaisen yhteistyön täytyy perustua lakiin. Turvatarkastaja oli tässä tapauksessa oma-aloitteisesti ilmoittanut rajavartiolaitokselle kantelijalta löytyneestä suurehkosta rahasummasta. Apulaisoikeusasiamies on aikaisemmissakin ratkaisuissaan kiinnittänyt huomiota samantapaiseen viranomaisten yhteistoimintaan ja siihen, että asiasta tulisi säätää laissa.

Apulaisoikeusasiamiehen toimenpiteet

Apulaisoikeusasiamies on pyytänyt liikenne- ja viestintäministeriötä sekä Merenkulkulaitosta ilmoittamaan 28.2.2007 mennessä, mihin toimenpiteisiin ne ovat ryhtyneet hänen kannanottojensa johdosta.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläisen päätös dnro 3492/4/04 on kokonaisuudessaan on oikeusasiamiehen verkkosivuilla.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä,
puh. (09) 432 3363.