Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sairaalan yksiköllä Tampereella on nimi vain englanniksi

Oikeusasiamies arvostelee kansalliskielten syrjäyttämistä

3.6.2010

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen arvostelee sitä, että Tampereen yliopistollisen sairaalan yksiköllä on vain vieraskielinen nimi Stroke Unit ilman kansalliskielistä vastinetta ja että tämä nimi esiintyy sellaisenaan yleisölle suunnatussa tiedottamisessa, kuten opasteissa.

Oikeusasiamies huomauttaa, että perustuslain mukaan Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Stroke Unit -nimi ei näin ole sopusoinnussa perustuslain kanssa. Nimi ei myöskään edistä kielellisten perusoikeuksien ja hyvän hallinnon toteumista niin kuin perustuslaki edellyttää.

Pelkän englanninkielisen nimen käyttö ei ole liioin kielilain mukaista. Sen mukaan viranomaisen tulee oma-aloitteisesti esimerkiksi opasteissa ja muussa tiedottamisessa osoittaa yleisölle käyttävänsä virka-alueensa kieltä. Lisäksi kielilaki edellyttää maan kielellisen kulttuuriperinnön vaalimista ja molempien kansalliskielten käytön edistämistä.

Hallintolain mukaan puolestaan palvelun ja neuvonnan tulee olla asiakkaiden tarpeista lähtevää ja asianmukaista ja käytetyn kielen selkeää ja ymmärrettävää. Pelkän englannin kielen käyttö ei täytä näitä vaatimuksia.

Oikeusasiamies korostaa, että vaikka hän ottaa ratkaisussaan kantaa yksittäisen viranomaisen käytäntöön, hänen esittämänsä on tarkoitettu ennen kaikkea yleisemmäksi ja periaatteelliseksi kannanotoksi. Viranomaisen nimi ei kaiken kaikkiaan ole vähämerkityksinen asia.

Oikeusasiamies ottaa kantaa Tampereen yliopistollisen sairaalan yksikön nimeen kantelun johdosta. Kantelu pohjasi Aamulehdessä julkaistuun artikkeliin. Artikkelin mukaan nimi on ollut käytössä jo vuodesta 1988, jolloin yksikkö perustettiin. Oikeusasiamies pitää tapausta poikkeuksellisena siksi, että sairaalan yksiköllä on vain vieraskielinen nimi ilman rinnakkaisesti käytettävää kansalliskielistä vastinetta.

Oikeusasiamies on saattanut päätöksensä tiedoksi Pirkanmaan kuntayhtymän tietoon ja pyytänyt sitä ilmoittamaan 31.8.2010 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on mahdollisesti antanut aihetta. Hän on lähettänyt päätöksensä tiedoksi myös oikeusministeriölle, valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosastolle ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskukselle.

Oikeusasiamiehen ratkaisu dnro 4032/4/08 kokonaisuudessaan

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja, puh. (09) 4321.