Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sairaala loukkasi turvahuoneeseen teljetyn potilaan ihmisarvoa ja vapautta

Oikeusasiamies esittää hyvitystä
 
Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoo Pohjois-Kymen sairaalan loukanneen naispotilaan ihmisarvoa ja henkilökohtaista vapautta, kun tämä oli teljetty sairaalan turvahuoneeseen.
 
Oikeusasiamies on antanut sairaalalle huomautuksen lainvastaisista menettelyistä ja laiminlyönneistä. Lisäksi Jääskeläinen esittää, että potilaalle hyvitetään häneen kohdistetut perus- ja ihmisoikeuksien loukkaukset.

Potilaan kohtelussa on Jääskeläisen mukaan loukattu perustuslakia ja Euroopan ihmisoikeussopimusta. Asiasta kanteli potilas itse.

Eristettynä 13 tuntia

Masennuksesta kärsinyt ja alkoholin vaikutuksen alainen naishenkilö oli tuotu ambulanssilla Pohjois-Kymen sairaalan ensiapupoliklinikalle. Itsetuhoisista ajatuksista kertonut nainen oli poistunut klinikalta ennen lääkärin tutkimusta, minkä jälkeen hänet oli haettu takaisin sairaalaan poliisin virka-avun turvin.

Erikoislääkäri oli puhelinkonsultoinnin perusteella antanut sairaanhoitajalle luvan eristää nainen turvahuoneeseen ja määrännyt psykiatrisen arvioinnin seuraavaksi päiväksi. Nainen oli turvahuoneessa noin 13 tuntia.

Hän kertoi kantelussaan joutuneensa tekemään tarpeensa lattialle, kun häntä ei tultu päästämään WC:hen pyynnöistä huolimatta.

- Päihtymys ei saa estää henkilöä saamasta asianmukaista palvelua ja hoitoa, toteaa Jääskeläinen. 

Kohtelussa lukuisia puutteita

Oikeusasiamies löysi naisen hoidosta ja kohtelusta lukuisia puutteita. 

Nainen tapasi lääkärin ensimmäisen kerran vasta oltuaan 13 tuntia eristettynä. Oikeusasiamies katsoo, että hänellä olisi ollut oikeus päästä lääkärin tutkittavaksi jo aiemmin.

Potilaan eristämisestä somaattisessa terveydenhuollossa ei ole säädetty laissa. Eristäminen voi kuitenkin olla oikeutettua pakkotilaa tai hätävarjelua koskevien säännösten nojalla.

Oikeusasiamies pitää ilmeisenä, että naisen eristäminen oli kestänyt pidempään kuin pakkotila oli jatkunut. Näin ollen naisen henkilökohtaista vapautta oli loukattu.

Lisäksi potilas ei saanut ihmisarvoista kohtelua eikä laadultaan hyvää hoitoa, kun hän joutui tekemään tarpeensa lattialle, katsoo Jääskeläinen.

Oikeusasiamies pitää vakavana puutteena myös sitä, että sairaalassa laiminlyötiin tarpeellisten ja riittävien merkintöjen tekeminen potilasasiakirjoihin. Merkintöjen niukkuus vaikeutti asian arviointia.


Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös dnro 3721/4/14 kokonaisuudessaan
Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen, puh. 09 432 3377.