Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Säännös potilaan jättämisestä elvyttämättä tulkinnanvarainen

Oikeusasiamies esittää lainsäädännön täsmentämistä

 

8.6.2007
 

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio esittää täsmennettäväksi potilaslain säännöstä, joka koskee potilaan jättämistä elvyttämättä. Säännös on osoittautunut käytännössä tulkinnanvaraiseksi, eikä tilannetta voi pitää potilaiden, heidän omaistensa eikä myöskään terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeusturvan kannalta asianmukaisena. Oikeusasiamies on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriötä ilmoittamaan 31.11.2007 mennessä, mihin toimenpiteisiin se mahdollisesti ryhtyy.

 

Oikeusasiamiehen tutkittavana on ollut kanteluita päätöksistä jättää potilas elvyttämättä (ns. DNR-päätöksistä). Kanteluissa on pidetty elvytyskiellon tulkintaa ja käytäntöjä ristiriitaisina, epäselvinä ja vaikeasti hahmotettavina. Erityisesti heikossa asemassa olevien potilaiden ja heidän omaistensa oikeusturvan on katsottu vaarantuvan.

 

Oikeusasiamies Paunio on ratkaisuissaan katsonut, että DNR-päätös on potilaslaissa tarkoitettu tärkeä hoitopäätös. Tällöin potilasta, joka ei itse pysty päättämään hoidostaan, tulisi hoitaa yhteisymmärryksessä hänen laillisen edustajansa, lähiomaisensa ja muun läheisensä kanssa.  

 

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen, puh. (09) 432 3377.

 

Oikeusasiamiehen esitys dnro 1794/2/07 kokonaisuudessaan.