Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Riihimäen kaupunki loukkasi opettajan sananvapautta

Oikeusasiamies esittää hyvitystä
 
Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut Riihimäen kaupungin kasvatus- ja opetustoimenjohtajalle ja kaupunginlakimiehelle huomautuksen opettajan sananvapauden loukkaamisesta. Lisäksi hän pyytää kaupunkia arvioimaan, miten sananvapauden loukkaus voitaisiin oikaista ja hyvittää opettajalle. 

Kaupunki oli antanut luokanopettajalle huhtikuussa 2012 kirjallisen varoituksen tämän paikallislehti Aamupostin yleisönosastoon kirjoittaman artikkelin johdosta.

Oikeusasiamies katsoo, että varoituksen antaminen sananvapauden käytöstä on ollut ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain vastaista. Hän pitää sananvapauden kannalta huolestuttavana, että kirjoitus on johtanut kirjalliseen varoitukseen.

Kaupungin tulee ilmoittaa oikeusasiamiehelle marraskuun loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin hänen esityksensä on antanut aihetta.

Oikeusasiamies otti asian tutkittavakseen omasta aloitteestaan, koska asialla katsottiin olevan yleistä merkitystä.

Varoitus perustui muutamiin virkkeisiin

Opettaja käsitteli kirjoituksessaan laajasti murrosikäisten kasvatusta ja esitti samalla näkemyksiään Riihimäen alakoulujen 6. luokkien siirrosta yläkouluun.

Varoitus perustui kirjoituksen muutamiin virkkeisiin, joiden sävyn katsottiin vahingoittaneen työnantajaa:
"Viime keväänä koulutoimelta tuli suorastaan aggressiivinen reaktio, kun Patastenmäen koulun vanhemmat kysyivät mahdollisuutta pitää 6.-luokat alakoulussa Harjun remontin vuoksi - - -." "Näkemykseni on, että tässä muutoksessa vanhempia ei ole oikein koskaan kuultu ja asiantuntevaa kouluväkeäkin hieman valikoiden".

Kaupungin mukaan opettaja oli väittänyt kirjoituksessaan koulutoimen suhtautuneen vihamielisesti nimenomaan vanhempiin ja esittäneen vihjailua, että kuulemismenettely olisi ollut hyvän hallinnon vastaista.

Kaupunki piti menettelyä erityisen moitittavana, koska opettaja oli jo aiemmin saanut varoituksen varomattomasta viestinnästä.

Kirjoitus mahtui sananvapauden rajoihin

Oikeusasiamies ei näe, että opettajan kirjoitus olisi selvästi vahingoittanut työnantajaa tai että opettaja olisi rikkonut sen myötä lojaliteettivelvoitettaan työnantajaa kohtaan.

- Mielipidekirjoitus mahtuu yksittäisten lausumienkin osalta selvästi opettajan sananvapauden rajoihin, katsoo oikeusasiamies Jääskeläinen. Kirjoituksen ilmaisujen perusteella ei ollut välttämätöntä puuttua opettajan sananvapauteen eikä se myöskään ollut oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään eli työnantajan maineen suojaamiseen nähden.

Oikeusasiamies katsoo, että opettaja esitti kirjoituksessaan lähinnä arvoväritteisiä, tulkinnanvaraisia ilmaisuja.

Toisekseen kaupunki ei vedonnut varoituksen perusteeksi opettajan epäasiallisiin motiiveihin eikä siis riitauttanut hänen vilpitöntä mieltään.

Myöskään kirjoituksen lausumat työnantajan reaktion ja kuulemismenettelyn laadusta eivät olleet erityisen vakavia, eivätkä ne kohdistuneet kehenkään yksilöitävissä olevaan työnantajan edustajaan.

Lisäksi kirjoituksen yksittäisten kohtien arvioinnissa oli otettava huomioon kirjoituksessa esiin nostetun asian tärkeys.

Kirjoituksella oli nyt korotettu sananvapauden suoja, koska se käsitteli yleisesti tärkeää asiaa, lasten etua ja oppilaiden sijoittamista kouluihin. Tällöin viranomaisten valta harkita sananvapauden käytön seuraamuksia on erityisen ahdas.

Kirjallinen varoitus on merkittävää puuttumista sananvapauteen

Oikeuskäytännössä on katsottu, että kirjallinen varoitus merkitsee sananvapauteen puuttumista. Oikeusasiamiehen mukaan varoitus on ankarana pidettävä työnjohdollinen seuraus perusoikeuden käytöstä, koska se on virkasuhteen päättämistä valmisteleva toimenpide.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa ei ole säädetty menettelyä, jolla kirjallisen varoituksen asianmukaisuuden voisi virkasuhteen aikana saattaa tuomioistuimen arvioitavaksi silloin, kun varoituksella on puututtu sananvapauteen.

Tällöin varoituksen saaneella ei siis ole käytettävissään tehokasta oikeussuojatietä.
 
- Varoituksella voi siten olla merkittävä sananvapauden käyttöä hillitsevä vaikutus, ei pelkästään yksittäisen virkamiehen, vaan koko työyhteisön näkökulmasta, toteaa oikeusasiamies Jääskeläinen.


Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös dnro 3793/2/12 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla www.oikeusasiamies.fi
 
 Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja, puhelin (09)

432 3364.