Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Pysäköinninvalvojilla ei ole virkamerkkiä

Oikeusasiamieheltä huomautus sisäasiainministeriölle

29.10.2010

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen moittii sisäasiainministeriötä (SM) siitä, että se ei ole vahvistanut kunnallisille pysäköinninvalvojille virkamerkkiä, vaikka asia säädettiin sen tehtäväksi jo vuonna 1970.

Pysäköintivirhemaksusta annetun asetuksen mukaan pysäköinninvalvojalla ja hänen apulaisellaan tulee virantoimituksessa olla sisäasiainministeriön vahvistama virkamerkki sekä ministeriön vahvistaman kuosin mukainen virkapuku tai sen määräämä tunnusmerkki. Virkamerkki on esitettävä tarvittaessa tai vaadittaessa.

Ministeriö on täyttänyt asetuksen vaatimukset vain päättämällä pysäköinninvalvojien virkapuvusta ja tunnusmerkistä mutta ei virkamerkistä. Oikeusasiamies on antanut SM:lle huomautuksen tästä laiminlyönnistä.

SM ei esittänyt laiminlyönnilleen hyväksyttävää perustetta

SM selitti laiminlyöntiään sillä, että säätäminen pelkästä virkamerkistä "ei olisi luontevaa", ja se halusi lykätä asian harkittavaksi pysäköinninvalvontaa koskevan kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Oikeusasiamies Jääskeläinen ei pidä selitystä hyväksyttävänä, koska kysymys on voimassa olevassa asetuksessa yksiselitteisesti ministeriölle annetusta tehtävästä.

Ministeriö myös vähätteli virkamerkin merkitystä pysäköinninvalvojien virkapuvun ja tunnusmerkin ohella.

Tähän oikeusasiamies toteaa, että pysäköinninvalvojille on annettu laissa laajat toimivaltuudet julkisen vallan käyttöön.  Ajoneuvon kuljettaja on velvollinen selvittämään vaadittaessa henkilöllisyytensä pysäköinninvalvojille. Hänen on myös pysäytettävä ajoneuvonsa pysäköinninvalvojien antamasta merkistä sekä noudatettava heidän antamaa muuta merkkiä tai kehotusta. Lisäksi heidän antamansa pysäköintivirhemaksua koskeva maksumääräys pannaan täytäntöön ilman tuomiota tai päätöstä.

Toimivaltuuksiensa osoittamiseksi pysäköinninvalvojien on voitava esittää tarvittaessa tai vaadittaessa virkamerkkinsä.

Virkamerkin esittäminen oli esillä apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä jo 2004

SM:n laiminlyönti asettuu varsin outoon valoon myös siksi, että kysymys virkamerkin esittämisestä oli nimenomaisesti esillä jo apulaisoikeusasiamies Ilkka Raution päätöksessä vuonna 2004. Rautio piti tuolloin aiheellisena pyrkiä vastaisuudessa siihen, että pysäköinninvalvojat ilmoittavat henkilöllisyytenä sitä kysyttäessä ja esittävät myös virkamerkkinsä. Hän esitti ministeriölle, että se ottaisi tämän huomioon, kun pysäköinninvalvontaa koskevia säännöksiä uudistetaan. Kun pysäköintivirhemaksua koskevaa asetusta muutettiin vuonna 2007, siihen kirjattiin, että virkamerkki on esitettävä paitsi "tarvittaessa" myös "vaadittaessa".

Nyt on kuitenkin käynyt ilmi, että koko virkamerkkiä ei ole olemassa, koska ministeriö ei ole sitä koskaan vahvistanut!

SM:n laiminlyönnin takia pysäköinninvalvojat eivät ole voineet täyttää asetuksessa säädettyä velvollisuuttaan pitää virantoimituksessa virkamerkkiä eivätkä osoittaa toimivaltuuttaan virkatehtäväänsä tarvittaessa tai vaadittaessa. Vastaavasti pysäköinninvalvontatehtävien kohteiksi joutuneet eivät ole voineet asetuksessa tarkoitetulla tavalla varmistua siitä, että julkista valtaa käyttää siihen toimivaltainen kunnan virkamies.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen pyytää sisäasianministeriötä ilmoittamaan 31.12.2010 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on asiassa ryhtynyt.


Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös dnro 419/2/09 kokonaisuudessaan

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström, puh (09) 4321.