Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Pysäköinninvalvojan päätös ei perustunut asianmukaiseen harkintaan

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin arvostelee Vantaan kaupungin pysäköinninvalvojan päätöstä, jolla hän hylkäsi kantelijan oikaisuvaatimuksen pysäköintivirhemaksusta, vaikka hoitavan lääkärin todistuksella oli osoitettu, ettei kantelija ollut kykenevä siirtämään autoaan.

Kantelija oli joutunut yllättäen jäämään sairaalahoitoon ja hoitava lääkäri antoi kantelijalle pysäköinninvalvontaa varten todistuksen, jonka mukaan kantelija ei ollut kykenevä siirtämään autoaan. Pysäköinninvalvoja, joka ei enää ole Vantaan kaupungin palveluksessa, ei pitänyt tätä todistusta riittävänä. Hänen näkemyksensä mukaan kantelija olisi voinut suorittaa maksun matkapuhelimella.

 

  • Kun henkilö joutuu ennalta-arvaamatta lääkärin määräyksestä jäämään sairaalaan tarkkailuun terveydentilansa vuoksi, on kohtuutonta edellyttää hänen viipymättä huolehtivan pysäköintimaksunsa maksamisesta tai huolehtivan auton siirrosta, toteaa Sakslin.

     

Tuomioistuinmaksulain nojalla pysäköinninvalvojan päätöksestä valittamisesta hallinto-oikeuteen saattaa aiheutua 250 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu. AOA:n mielestä maksu tosiasiallisesti rajoittaa asiakkaiden muutoksenhakua. Tämä puolestaan korostaa pysäköinninvalvojan harkintavaltaa ohjaavien oikeusperiaatteiden merkitystä.

Selvityksensä mukaan pysäköinninvalvoja ei pitänyt kantelijan tilannetta annetusta todistuksesta huolimatta ennalta-arvaamattomana. AOA:n käsityksen mukaan pysäköinninvalvoja käytti näin ollen harkintavaltaansa muuhun kuin mihin se lain mukaan oli tarkoitettu. Pysäköinninvalvojan arvioinnissa ei myöskään otettu huomioon suhteellisuusperiaatetta eli oliko maksun pysyttäminen kantelijan tilanteessa kohtuullinen. Myöskään pysäköinninvalvoja ei arvioinut kantelijan oikeutettuja odotuksia, kun hoitavan lääkärin todistuksella oli osoitettu, ettei kantelija ollut kykenevä siirtämään autoaan.

Kantelija ei ollut hakenut muutosta pysäköinninvalvojan oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen laissa säädetyllä tavalla valittamalla hallinto-oikeuteen. Riippumattomien tuomioistuinten ja ylimmän laillisuusvalvojan toimivallanjako huomioon ottaen oikeusasiamies ei voi toimia lakiin perustuvan muutoksenhakujärjestelmän korvaavana eikä sitä täydentävänä vaihtoehtona. Oikeusasiamies ei voi muuttaa eikä kumota viranomaisen päätöksiä. Tämän vuoksi AOA saattoi Vantaan kaupungin uuden pysäköinninvalvojan tietoon näkemyksensä viranomaisen harkintavaltaa ohjaavista hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvista oikeusperiaatteista.

AOA Sakslin pyytää Vantaan kaupunkia harkitsemaan, olisiko sen syytä hyvittää kantelijalle tapahtunut virhearviointi ja palauttaa hänelle määrätty pysäköintivirhemaksu. Kaupungin on ilmoitettava 31.12.2018 mennessä, mihin ratkaisuun se on asiassa päätynyt.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin päätös 4825/2017 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, www.oikeusasiamies.fi/.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Ulla-Maija Lindström, p. 09 432 3355.