Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Putkakuolemien ennalta ehkäisyyn on panostettava

Eduskunnan oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläinen kehottaa Poliisihallitusta parantamaan putkakuolemien seurantaa. 

OA tutki putkakuolemiin liittyviä kysymyksiä omasta aloitteestaan. Tällöin kävi ilmi, että Poliisihallituksella ei ole tarkkoja tietoja tapausten määristä. Saatujen tietojen mukaan 2000-luvulla tapauksia on ollut vuosittain 6-27. 

Putkakuolemien analysointi tärkeää

Tilastotietojen lisäksi olisi perusteltua kerätä kattavasti putkakuolemien tutkinnassa ja mahdollisissa rikosprosesseissa kertynyt aineisto ja analysoida se. Näin olisi saatavissa arvokasta tietoa putkakuolemien ennalta ehkäisemiseksi ja esimerkiksi käytettäväksi poliisien ja vartijoiden koulutuksessa.

Myös säännöksissä kehitettävää 

Vuoden 2014 alusta lukien kaikista putkakuolemista on lain mukaan ilmoitettava syyttäjälle. OA:n mukaan syyttäjän rooli tässä menettelyssä ja sen suhde syyttäjäjohtoiseen poliisirikostutkintaan on kuitenkin epäselvä. 

OA kiinnitti huomiota myös siihen, että selviämisasemia ei ole kaikissa suurissakaan kaupungeissa, vaikka sinänsä vallitsee yksimielisyys siitä, että poliisin rooli päihtyneiden säilöönotossa on epätarkoituksenmukainen. Hänen mukaansa 1970-luvulta peräisin oleva laki päihtyneiden käsittelystä kaipaa uudelleen arviointia. 

OA havaitsi lainsäädännön kehittämistarpeita myös poliisin säilyttämien henkilöiden käsittelystä annetussa laissa, esitutkintalaissa ja kuolemansyyn selvittämisestä annetussa laissa. Hän saattoi havaintonsa ao. lakien valmistelusta vastaavien ministeriöiden tietoon. 

OA kehotti Poliisihallitusta kiinnittämään huomiota myös kuljetuksissa tapahtuvien putkakuolemien sekä vapautensa menettäneiden itsemurhien ennalta ehkäisyyn. Koska OA käsitteli päätöksessään myös poliisi- ja vartijakoulutusta, se lähetettiin tiedoksi myös Poliisiammattikorkeakoululle.  

OA pyysi Poliisihallitusta, sisäministeriötä, oikeusministeriötä, sosiaali- ja terveysministeriötä sekä Valtakunnansyyttäjänvirastoa ilmoittamaan toimenpiteistään 31.12.2019 mennessä. 

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen ratkaisu EOAK/4103/2016 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi 

Lisätietoja asiasta antaa esittelijäneuvos Juha Haapamäki, puh 09 432 3334.