Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Puolueita tulee kohdella tasapuolisesti vaalimainospaikkojen jaossa

10.3.2004

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen muistuttaa, että kaikkia puolueita ja ryhmiä tulee kohdella yhdenmukaisesti jaettaessa vaalimainospaikkoja kaupungilla. Hän toteaa, että Hyvinkään kaupunki ei kohdellut puolueita tasavertaisesti, kun se vuoden 2003 eduskuntavaalien alla jakoi ulkovaalimainospaikat puolueiden kesken sen mukaan, mikä niiden kannatus oli ollut edellisissä vaaleissa.

Uudenmaan Vihreät ry (myöhemmin Vihreä Uusimaa ry) arvosteli oikeusasiamiehelle sitä, että Hyvinkään kaupunki oli asettanut puolueet eriarvoiseen asemaan. Seurauksena kaupungin menettelystä Sosiaalidemokraatit, Keskusta ja Kokoomus saivat kukin kolme ulkomainospaikkaa. Vasemmistoliitto, Ruotsalainen kansanpuolue, Vihreä liitto ja Kristillisdemokraatit puolestaan saivat kaksi paikkaa ja muut yhden.

Apulaisoikeusasiamies katsoo, että Hyvinkään kaupunki loukkasi yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun vaatimusta, kun jakoi mainospaikat suhteessa edellisten vaalien tulokseen. Hän painottaa, että puolueilla on kaikilla yhtäläinen oikeus asettaa vaaleissa ehdokkaita, niin kuin  vaalilaissa säädetään. Ulkomainoksillaan puolueet pyrkivät vaikuttamaan siihen, mikä edustus niillä tulee olemaan vaaleissa valittavassa elimessä. Kaikkia puolueita ja ehdokkaita asettaneita ryhmiä tulee vaalimainospaikkoja jaettaessa kohdella asapuolisesti ja yhdenmukaisia perusteita noudattaen.

Kaupunginhallituksen selvityksen mukaan ennen vaalimainospaikkojen jakoa puolueiden ja ryhmien kanssa oli neuvoteltu ja varmistettu, kuinka paljon ne halusivat mainospaikkoja. Mainospaikkojen jaosta ei ollut kuitenkaan tehty mitään varsinaisia kirjallisia päätöksiä.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen toteaa, että Hyvinkään kaupunki toimi myös tässä virheellisesti. Kun mainospaikkojen jaosta ei tehty kirjallisia päätöksiä, niiden lainmukaisuutta ei voitu saattaa valitusviranomaisen tutkittavaksi. Tämän vuoksi menettely loukkasi perustuslaissa  asianosaisille turvattua oikeutta saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuinten tutkittavaksi.
 
Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta järjestää vaalimainontaa, mutta sitä on oikeuskäytännössä pidetty kuntien itsehallintoon kuuluvana tehtävänä. Kunnat ovatkin järjestäneet vaalimainonnan kaupunkikuvan yhtenäisyyden, liikenneturvallisuuden ja yleisen järjestyksenpidon vuoksi. Ne ovat omalla kustannuksellaan pystyttäneet vaalimainostelineet tietyille paikoille ja poistaneet mainokset vaalien jälkeen.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström, puh. (09) 432 3355.

Oikeusasiamiehen päätös dnro 1175/4/03 kokonaisuudessaan.