Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Potilaat joutuivat jonottamaan kaihileikkaukseen liian pitkään

Oikeusasiamieheltä kolme huomautusta HUS:lle lainvastaisesta menettelystä

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut HUS:lle kolme huomautusta siitä, että potilaat ovat joutuneet jonottamaan kaihileikkaukseen HYKS:n silmätautien klinikalle pidempään kuin hoitotakuu sallii. Hoitotakuun mukaan erikoissairaanhoitoon pitää päästä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

HUS:n mukaan HYKS-sairaanhoitoalueella oli vuonna 2009 aika ajoin kaihileikkauksiin sellaisia jonoja, että erikoissairaanhoitolain mukaiset hoidon aloittamiset viivästyivät. Jonotilanne pahentui vuoden lopulla ja jonotusaika oli maaliskuussa 2010 noin kahdeksan kuukautta.

Oikeusasiamiehelle kanteli vuodenvaihteen molemmin puolin kolme henkilöä, jotka kaikki olivat jonottaneet kaihileikkaukseen yli hoitotakuun salliman enimmäisajan. Yksi potilas oli odottanut leikkaukseen pääsyä runsaat 10 kuukautta. Potilaat oli jätetty odottamaan hoitoa epämääräiseksi ajaksi, ja ilmoitettuja leikkausaikoja oli siirretty toistamiseen ilmoittamatta syytä siihen. Potilaat joutuivat itse soittamaan niin kutsutulle jonohoitajalle saadakseen tietoa leikkauksensa ajankohdasta. Soittoaika oli vain kaksi tuntia päivässä, ja puhelin yleensä varattu.

Oikeusasiamies huomauttaa, että HUS on toiminut lainvastaisesti hoidon järjestämisessä ja laiminlyönyt lakisääteisiä velvollisuuksiaan. Hän korostaa, että kuuden kuukauden määräaika on enimmäisaika, jonka kuluessa lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä. Jos HUS ei pystynyt itse antamaan hoitoa tässä ajassa, sen olisi tullut hankkia hoito joltain muulta palvelun tuottajalta.

Potilasta ei saa myöskään laittaa odottamaan hoitoa epämääräiseksi ajaksi, vaan hänelle on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta. Jos ilmoitettu ajankohta muuttuu, potilaalle on välittömästi ilmoitettava uusi ajankohta ja muutoksen syy.

Kanteluita tutkittaessa kävi ilmi lisäksi, että kantelijoiden potilasasiakirjoihin ei ollut tehty merkintöjä niin kuin säännökset edellyttävät. Niistä ei käynyt ilmi kantelijoiden arvioitua hoitoonpääsyaikaa, hoidon viivästymisen syytä eikä niissä ollut mainintaa siitä, että nämä tiedot olisi ilmoitettu potilaalle. Asiakirjoissa ei myöskään ollut mainintaa siitä, kuka oli arvioinut potilaan hoidon tarpeen.

Oikeusasiamies ei pitänyt myöskään hyvän hallinnon mukaisena sitä, että jonohoitajalle ei päässyt puhelimitse.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätökset dnro:t 4422/4/09, 4653/4/09 ja 631/4/10 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen, puh. (09) 432 3377.