Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Polisen hade inte fått förstöra bevismaterial före rättegången

BJO ger anmärkning till en kommissarie och en häradsåklagare
 
Biträdande JO Jussi Pajuoja ger anmärkning till en kommissarie som verkat som undersökningsledare och till en häradsåklagare för deras lagstridiga förfarande då de beslöt förstöra förundersökningsmaterial som bestod av fotografier, negativ och en cd-skiva. Ett sådant förfarande saknar stöd i lag.

Polisinrättningen i Egentliga Finland hade beslagtagit materialet hos en person som misstänktes för försök till grov utpressning. Undersökningsledaren beslöt att materialet skulle förstöras för att det inte senare skulle kunna användas i brottsligt syfte.

Kommissarien hade före sitt beslut diskuterat lagtolkningen med häradsåklagaren. Denne var av samma åsikt. Pajuoja anser att det dock var undersökningsledaren, som bar huvudansvaret för att materialet förstördes, eftersom det var han som hade fattat beslutet.

Biträdande JO Pajuoja konstaterar att det beslagtagna materialet borde ha fogats till bevismaterialet och att det skulle ha fått förstöras först efter att domen vunnit laga kraft.

I sitt beslut beaktar biträdande JO att undersökningsledarens och åklagarens avsikt var att förhindra att bilderna senare kom ut i offentligheten eller på nytt användes i utpressningssyfte. De ville skydda målsäganden mot nya lidanden och förhindra att materialet användes för att begå brott.

Pajuoja anser att man hade kunnat uppnå samma syfte genom att hålla materialet i polisens förvar och sekretessbelägga det, varefter domstolen hade fått avgöra om materialet skulle förstöras.

Enligt en uppfattning som framfördes i tingsrätten skulle de förstörda negativen eventuellt ha kunnat användas för att ta fram skarpare fotografier som kunde ha stött den åtalades version.

Domstolens uppgift

Kommissarien och åklagaren uppger att de baserade sitt beslut på 39 § i lagen om verkställighet av böter. Biträdande JO konstaterar att den nämnda bestämmelsen och lagen inte över huvud taget kan tillämpas i detta fall.
 
Utgångspunkten för lagen om verkställighet av böter och dess bestämmelse om förverkandepåföljder är att det redan existerar ett domstolsavgörande i någon instans. Inte heller annan lagstiftning ger stöd för undersökningsledarens förfarande.

Enligt strafflagen är det domstolens sak att besluta om förverkandepåföljder. Enligt tvångsmedelslagen ska ett beslagtaget föremål förvaras sådant det är.

Biträdande JO Pajuojas beslut 22.11.2011, dnr 3425/4/2010 i sin helhet (på finska).

Närmare information ger referendarierådet Eero Kallio, tfn (09) 4321 (riksdagens växel).