Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Poliisin tulee kaksikielisellä alueella puhua suomea ja ruotsia

Nuorten kielelliset oikeudet eivät toteutuneet, kun poliisi keskeytti öiset juhlat Espoossa

11.11.2010

Kielilain mukaan viranomaisen on kaksikielisellä alueella käytettävä ja osoitettava käyttävänsä kaikessa toiminnassaan suomea ja ruotsia, toteaa eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Tämä kattaa sekä viranomaisen kirjallisen että suullisenkin toiminnan.

Kaikkien nuorten kielelliset oikeudet eivät toteutuneet marraskuussa 2008 Espoossa, kun poliisit käyttivät vain suomen kieltä keskeyttäessään naapureita metelöinnillään häirinneiden noin viidenkymmenen nuoren öiset juhlat. Poliisien olisi pitänyt esittää poistumiskäskyt sekä suomeksi että ruotsiksi. Kun poliisi kehottaa joukkoa hajaantumaan ja ilmoittaa, mitä käskyn noudattamatta jättämisestä seuraa, tieto on joukkoon kuuluvien näkökulmasta tärkeä saada omalla kielellä.

Toisaalta poliisin voi ymmärrettävästi olla vaikea turvata kielellisten oikeuksien toteutuminen täysin aukottomasti silloin, kun paikalla on paljon ihmisiä ja tilanteet muuttuvat jatkuvasti. Tässä tapauksessa ei kuitenkaan tullut ilmi, että tilanne olisi ollut sillä tavalla vaarallinen tai nopeatempoinen, että kielellisten oikeuksien turvaamisesta ei olisi voitu huolehtia asianmukaisesti.

Viranomaisen on turvattava kielelliset oikeudet ilman että niihin tarvitsee vedota

Poliisit kertoivat käyttäneensä vain suomen kieltä, koska tapahtuman alkuvaiheessa heidän tietoonsa ei ollut tullut, että joku olisi halunnut käytettävän myös ruotsia. Poliiseilla vaikutti olleen myös sellainen käsitys, että kaksikielisellä alueella voisi toimia ensi sijassa suomen kielellä; ruotsin kielen käyttö edellyttäisi nimenomaista merkkiä siitä, että henkilöt ovat ruotsinkielisiä - ellei peräti sitä, että he vetoavat kielellisiin oikeuksiinsa.

Kielilain tarkoitus on kuitenkin, että viranomaiset turvaavat kielelliset oikeudet ilman, että niihin tarvitsee erikseen vedota, korostaa oikeusasiamies. Viranomaisen tulee oma-aloitteisesti osoittaa, että hän käyttää molempia kansalliskieliä sekä kirjallisesti että suullisesti.

Sitä paitsi oikeusasiamiehen saaman selvityksen mukaan poliisin tietoon oli sittemmin tullut, että jotkut nuorista olisivat halunneet käytettävän myös ruotsia. Yksi nuori oli jopa soittanut hätäkeskukseen kieliongelman vuoksi. Viimeistään tässä vaiheessa poliisien olisi tullut kiinnittää huomiota siihen, että nuorten kielelliset oikeudet toteutuvat, huomauttaa oikeusasiamies.

Oikeusasiamiehen mukaan tapahtumien kulku osoittaa, että poliisilla ei ollut riittävää halua, kykyä tai ymmärrystä toteuttaa kielellisiä perusoikeuksia. Yksi poliisimiehistä oli pitänyt ruotsin kielen vaatimusta lähinnä kiusantekona, jolla haluttiin vaikeuttaa poliisin työtä.

Kielelliset oikeudet tapahtumapaikalla, kiinnioton yhteydessä ja sakotettaessa

Oikeusasiamies korostaa, että poliisilla on erittäin tärkeä tehtävä ihmisten oikeusturvan takaamisessa. Yksittäiset poliisimiehet käyttävät merkittävää julkista valtaa. Siksi on tärkeää, että heillä on riittävä kyky toimia molemmilla kansalliskielillä ja että ihmisillä on tosiasiallinen mahdollisuus asioida poliisin kanssa omalla kielellään.

Kielellisiin oikeuksiin on kiinnitettävä sitä enemmän huomiota, mitä voimakkaammin poliisi puuttuu ihmisten perusoikeuksiin. Kun edetään poistumiskäskyjen antamisesta tapahtumapaikalla kiinniottoon ja sakotukseen niskoittelun vuoksi, vaatimukset kasvavat.

Kun nuoria kuulusteltiin ja sakotettiin, heidän kielellisiin oikeuksiinsa olisi tullut kiinnittää erityistä huomiota. Poliisilaitoksella kiinniotettujen äidinkieli oli jo tiedossa tai helposti selvitettävissä. Rangaistusvaatimukset annettiin kuitenkin suomeksi.

Poliisin ohjauksessa ja koulutuksessa on kiinnitettävä huomiota kielellisiin oikeuksiin

Jääskeläinen pitää huolestuttavana sitä, että sen enempää sisäasiainministeriö kuin lääninhallituksen poliisiosastokaan, poliisitoimen ensisijaiset laillisuusvalvojat, eivät nähneet tapahtuneessa huomautettavaa.

Hän on lähettänyt päätöksensä Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle, SM:n poliisiosastolle, Poliisihallitukselle ja Poliisiammattikorkeakoululle tiedoksi ja otettavaksi huomioon poliisin ohjauksessa ja koulutuksessa.

Taustaksi

Tapaus oli aikanaan esillä tiedotusvälineissä. Poliisien menettelystä kanteli oikeusasiamiehelle kolme nuorta ja Folktinget.


Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös dnro 3795/4/08 kokonaisuudessaan (ruotsiksi; ote suomeksi)

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja, puh. (09) 4321.