Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Poliisin ennalta estävän toiminnan valtuuksia tulisi arvioida

Eduskunnan oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläisen mukaan sisäministeriön tulisi harkita, voitaisiinko poliisin ennalta estävän toiminnan edellytyksiä kehittää. Tämänhetkinen lainsäädäntö ei ilmeisestikään kata kaikkia perusteltuja tarpeita. 
 
OA:n tutkittavana oli tapaus, jossa selviteltiin mahdollista koulu-uhkausta. Poliisi nouti kantelijan kesken päivän oppilaitoksestaan puhutettavaksi poliisiasemalle. Siellä todettiin nopeasti, että huhu oli perätön ja kantelija päästettiin lähtemään. 
 
OA:n saaman selvityksen mukaan poliisi ei epäillyt asiassa rikosta. Tilanne näytti pikemminkin olleen se, että oli katsottu olevan tarpeen selvittää, oliko jotain uhkaa olemassa ja tämän vuoksi oli haluttu puhuttaa kantelijaa. Puhuttamiselle olikin sinänsä hyväksyttävät perusteet. Laki ei kuitenkaan tunne mahdollisuutta ottaa henkilöä kiinni vain tällaista puhuttelua varten. 
 
Lainsäädännön kehittämistarpeita tulisi arvioida
 
OA arvioi myös yleisemmin lainsäädännön toimivuutta tämän tyyppisissä mahdollisissa uhkatilanteissa. Hän yhtyi poliisilta saamissaan lausunnoissa esitettyyn siitä, että poliisilain yleiset toimivaltuudet soveltuvat lähtökohtaisesti lyhytkestoisten tapahtumien hoitamiseen. Huolta aiheuttavien henkilöiden toiminta, joka tähtää kohdennetun väkivallan toteuttamiseen, on kuitenkin usein pitkäkestoista. Poliisin mukaan ongelmaksi muodostuu erityisesti rankaisemattoman suunnittelun ja rangaistavan valmistelun välille jäävä alue. 
 
OA totesi, että ongelmallisia ovat esimerkiksi tapaukset, joissa tulisi pyrkiä vasta selvittämään, muodostaako tietty henkilö uhkaa muiden turvallisuudelle. Näin on varsinkin, kun henkilö ei ole yhteistyöhaluinen.
 
Sääntely ei kuitenkaan ole helppoa. Ennalta estävässä toiminnassa on usein erittäin vähän konkreettisia tosiseikkoja, joiden perusteella voidaan arvioida, mitä tulisi tapahtumaan, jos poliisi ei puutu asiaan. 
 
OA saattoi havaintonsa sisäministeriön tietoon ja esitti sen harkittavaksi lainsäädännön kehittämistarpeita. 
 
Päätös 2186/2019 on julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivuilla www.oikeusasiamies.fi
 
Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Juha Haapamäki, p. 09 432 3334.