Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Poliisille moitteita kotietsinnöistä

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Jussi Pajuoja arvostelee kolmessa päätöksessään poliisin menettelyä kotietsinnöissä. Yksi kotietsinnöistä tehtiin rikosepäilyn perusteella ja muut käräjäoikeuteen tuotavaksi määrätyn vastaajan tavoittamiseksi.

Kotietsinnästä tehtävä kirjallinen päätös

Kaikki kotietsinnät oli tehty suullisella päätöksellä. Tämä on sinänsä mahdollista kiiretilanteissa. Kantelutapauksista kuitenkin vain rikosepäilyn nojalla tehtyä kotietsintää voitiin pitää kiireellisenä.

Joka tapauksessa kotietsintäpäätös on lain mukaan etsinnän jälkeen tehtävä kirjallisena, jos sitä ei ole ehditty tehdä ennen etsintää. Missään tapauksista ei ollut tehty kirjallista päätöstä jälkikäteenkään.

Poliisia muistutettiin myös siitä, että kotietsinnästä on aina laadittava pöytäkirja.

Sovellettavasta lainsäädännöstä epäselvyyttä

Kanteluja selvitettäessä kävi ilmi, että poliisissa oli epäselvyyttä oikeuteen noudettavien henkilöiden etsinnöissä sovellettavasta laista. AOA:n mukaan näissäkin kotietsinnöissä noudatetaan pakkokeinolakia. Tämä oli myös Poliisihallituksen näkemys.

Lisäksi AOA otti omana aloitteena selvitettäväksi, onko näissä tapauksissa tuomioistuimille annettavan virka-avun säädöspohja kunnossa. Poliisin puolelta tilannetta on pidetty epätyydyttävänä.

Hyvitysesitys

Yhdessä tapauksista poliisi oli tehnyt kotietsinnän klo 6 kantelijan luona hänen äitinsä tavoittamiseksi. Poliisi ei kuitenkaan ollut esittänyt laissa vaadittua erityistä syytä näin varhain tehdylle etsinnälle. Lisäksi kolmen tunnin päästä kantelijan luona oli tehty uusi etsintä. Tämäkin etsintä oli tulokseton. Kantelua tutkittaessa kävi ilmi, että poliisipartiolle oli poliisin johtokeskuksessa tapahtuneen väärinkäsityksen vuoksi annettu tehtäväksi tämä etsintä, vaikka tosiasiassa kukaan ei ollut tehnyt tästä päätöstä. Lisäksi etsinnöissä ei ollut kaikilta osin noudatettu lainmukaisia menettelytapoja.

AOA esittää Valtiokonttorille, että valtio korvaisi kantelijalle nämä puuttumiset hänen kotirauhaansa.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätökset dnrot 2773/4/15, 4281/4/15 ja 72/4/16 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, www.oikeusasiamies.fi/.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Juha Haapamäki, p. 09 432 3334.