Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Poikkeusolot ja koulutus

Poikkeusolot ovat antaneet aihetta lukuisiin kanteluihin ja selvitystoimiin opetustoimen laillisuusvalvonnassa.

Yliopistot ja korkeakoulut

Poikkeusoloihin liittyviä yliopistoja ja korkeakouluja koskevia kanteluita on saapunut eduskunnan oikeusasiamiehelle (OA) 12.5. mennessä 23. Selvityksiä on tähän mennessä pyydetty asioissa, jotka koskevat yliopistojen opiskelijavalintaperusteiden muuttamista, pakollisen opetusharjoittelun järjestämistä, tiedottamista opetuksen järjestämisestä ja rehtorin luvan edellyttämistä vapaa-ajan matkustamiseen.

Yliopistojen opiskelijavalintaperusteet

Eduskunnan oikeusasiamiehelle on tehty runsaasti kanteluita yliopistojen opiskelijavalintaperusteiden muuttamisesta vallitsevan koronaviruspandemian aiheuttamien poikkeusolojen johdosta. Kantelut koskevat erityisesti lääketieteen, kauppatieteen ja psykologian (3185/2020) opiskelijavalintoja. Kanteluissa ovat esillä seuraavat teemat: 1) valintakriteereiden muuttaminen kesken hakumenettelyn lisäämällä todistusvalinnan osuutta ainakin joillakin aloilla olennaisestikin aiemmin ilmoitetusta, 2) muutoksista tiedottamisen asianmukaisuus, 3) fyysisten kokeiden perumisen tarpeellisuus/tarkoituksenmukaisuus ja 4) sähköisen esivalintakokeen järjestämiseen liittyvät mahdolliset ongelmat, kuten välineiden saatavuus, tekniset olosuhteet ja vilpin mahdollisuus.

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Pölönen on opetus- ja kulttuuriministeriölle lähettämässään selvitys- ja lausuntopyynnössä 2628/2020 pyytänyt arviota erityisesti siitä, miten omaksuttuihin valintakriteereiden muutoksiin on päädytty, sekä siitä, miten muutokset näyttäytyvät hakijoiden yhdenvertaisuuden ja hyvän hallinnon tasapuolisen kohtelun, luottamuksensuojan, suhteellisuuden vaatimuksen ja neuvontavelvoitteensamoin kuin tiedottamisen asianmukaisuuden näkökulmasta. Lisäksi apulaisoikeusasiamies pyytää arvioimaan sähköiseen esivalintaan liittyviä näkökohtia. Selvityksiä ja lausuntoa on pyydetty 5.6.2020 mennessä.

Varhaiskasvatus, perusopetus ja lukiokoulutus

Poikkeusoloihin liittyviä varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta koskevia kanteluita OA:n kansliaan on 12.5.2020 mennessä saapunut 31. Selvityksiä on pyydetty muun muassa kouluruokailun, esiopetuksen ja oppimisen tuen järjestämisestä sekä ylioppilastutkinnon osioiden aikaistamisesta. AOA Pölösen oman aloitteen 2505/2020 johdosta myös opetus- ja kulttuuriministeriöltä on pyydetty tietoja 15.6.2020 mennessä käytäntöjen ohjeistuksesta, mahdollisista esille tulleista käytännön ongelmista ja sääntelyn kehittämistarpeista etäopetuksessa olevien perusopetuksen oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tuen ja kouluruokailun toteutumisen osalta. 

Lisätietoja antavat esittelijäneuvos Mikko Sarja, p. 09 432 3364 ja ma oikeusasiamiehensihteeri Kristiina Kouros, p. 09 432 3396.