Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Patientbemötande vid isolering kränkte människovärdet

Justitieombudsmannen föreslår gottgörelse

En patient som hölls i ett isoleringsrum på Pitkäniemi sjukhus tilläts inte uppsöka WC utan var tvungen att uträtta sina behov på golvet. JO Petri Jääskeläinen anser att förhållandena under den tid som patienten hölls isolerad både var lagstridiga och kränkte patientens människovärde.
JO ber Birkalands sjukvårdsdistrikt överväga att ge patienten gottgörelse för att denne bemötts på ett sätt som kränkte hans människovärde.

Patienten som klagade hos JO hade tagits in på sjukhuset för observation enligt mentalvårdslagen. På grund av att han uppträdde hotfullt hade vården inletts med isolering.

Patienten kritiserade i sitt klagomål sjukhusförhållandena bl.a. för att han inte tilläts lämna isoleringsrummet ens för att gå på WC. Han var sålunda tvungen att uträtta sina behov på golvet.

I sin utredning till JO bestrider sjukhuset inte patientens påstående. Det förblir också oklart hur ofta isoleringsrummet städades.

JO anser att sjukhuset bör kunna ordna behandlingen också av en hotfull och våldsam patient så att denne ges möjlighet att uträtta sina behov på ett människovärdigt sätt. Om patienten inte kan föras till WC måste isoleringsrummet utrustas så att patienten inte behöver uträtta sina behov på golvet och lida av stanken.

JO anser att sjukhusets förfarande var lagstridigt i dessa avseenden men konstaterar inga andra felaktigheter eller försummelser i förfarandet.

Kränkning av människovärdet

JO anser att kränkningen av patientens människovärde strider mot Finlands grundlag och Europeiska människorättskonventionen (EMRK).

Jääskeläinen konstaterar i sitt beslut att kränkning av grundläggande rättigheter i första hand bör förhindras. Om detta inte lyckas ska kränkningen åtgärdas eller korrigeras. Om inte heller detta lyckas ska den kränkta personen få gottgörelse. I det aktuella fallet kan kränkningen inte längre åtgärdas.

Kränkningar av mänskliga rättigheter kan gottgöras antingen med stöd av människo-ättskonventionen eller med stöd av skadeståndslagen.

Eftersom ersättning för lidande enligt skadeståndslagen uppenbarligen inte kommer i fråga i detta fall, ber JO Birkalands sjukvårdsdistrikt överväga att med stöd av människorättskonventionen ge klaganden gottgörelse för det kränkande bemötandet.

JO ber sjukvårdsdistriktet senast 31.8.2011 meddela vilka åtgärder hans framställning har föranlett.

Justitieombudsmannens beslut dnr 4181/4/09  i sin helhet (på finska).

Närmare information ger JO-sekreterare Iisa Suhonen, tfn (09) 432 3341.