Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Pääkaupunkiseudulta puuttuu lain edellyttämä ympärivuorokautinen hammaslääkäripäivystys

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on havainnut, että pääkaupunkiseudulta puuttuu ympärivuorokautinen hammaslääkäripäivystys. Oikeusasiamies toteaa, että kiireellisen hoidon, myös kiireellisen suun terveydenhuollon tarpeessa olevan potilaan on jo voimassa olevan lain mukaan päästävä hoitoon välittömästi. Tämä merkitsee oikeusasiamiehen mukaan julkiselle vallalle velvollisuutta järjestää kunnallinen suun terveydenhuolto siten, että kiireellisen suun terveydenhuollon tarpeessa olevat potilaat voivat saada hoitoa välittömästi. Tämä tarkoittaa velvollisuutta järjestää ympärivuorokautinen hammaslääkäripäivystys. Oikeusasiamies toteaa, että 1.5.2011 voimaan tulevassa terveydenhuoltolaissa tämä velvollisuus on nimenomaisesti todettu.

Eräässä kanteluasiassa arvosteltiin hammaslääkäripäivystyksen järjestämistä pääkaupunkiseudulla. Kantelija kertoi, että Töölön sairaalan ensiapupoliklinikka ja Haartmanin sairaala kieltäytyivät ottamasta häntä vastaan aikaisin arkiaamuna, vaikka hän kärsi viisaudenhampaan juuren tulehduksesta ja siitä johtuneesta voimakkaasta kivusta, huimauksesta ja pahoinvoinnista.

Koska kantelija mitä ilmeisimmin oli kiireellisen suun terveydenhuollon tarpeessa, hänen olisi tullut päästä hoitoon välittömästi. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, koska Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Töölön sairaalan suu- ja leukakirurgian päivystys ei joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta vastaa hammassärkytapauksista, kuten ei muistakaan päivystyksellisistä hammassairauksista. Tällaisista hammassairauksista kärsivät kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat on ohjeistettu hoidettaviksi terveyskeskuksissa. Pääkaupunkiseudulla ei kuitenkaan ole järjestetty ympärivuorokautista hammaslääkäripäivystystä.

Oikeusasiamiehellä ei ole tietoa siitä, miten oikeus kiireelliseen suun terveydenhuoltoon toteutuu muualla maassa. Hän on pyytänyt sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa (Valvira) selvittämään, miten potilaiden oikeus kiireelliseen suun terveydenhuoltoon turvataan eri puolilla Suomea.

Hän on pyytänyt Valviraa ilmoittamaan hänelle 30.6.2011 mennessä havainnoistaan ja niistä mahdollisista toimenpiteistä, joihin se on asiassa ryhtynyt.

 
Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen, puh. (09) 432 3377.