Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Ovatko varusmiehet väliinputoajia etuusviidakossa?

AOA Jussi Pajuoja tutki sotilasavustusta oma-aloitteisesti Upinniemen varuskunnan tarkastushavaintojen perusteella.

Varuskunnan henkilökunta on huolestunut varusmiesten taloudellisesta asemasta. Esimerkiksi perheelliset varusmiehet voivat joutua heikompaan tilanteeseen kuin muut Kelan etuuksia saavat. Sotilasavustuksen alhainen määrä vaikuttaa myös halukkuuteen hakeutua vaativiin ja pitkäkestoisiin palvelustehtäviin.

Kela on ehdottanut järjestelmän uudistamista

Kela on esittänyt muutoksia sotilasavustusta käsitteleviin säännöksiin. Tällä hetkellä varusmiesten kaikki ansiot vähentävät sotilasavustusta. Esimerkiksi työttömyysturvan tavoin varusmiesten ansioille voitaisiin säätää 300 euron suojaosa.

Kelan mukaan sotilasavustuksen tulisi vastata myöntöperusteiltaan yleistä asumistukea ja varusmiesten kotivakuutuksen kuulua korvattaviin asumiskustannuksiin. Sotilasavustusta pitäisi voida myöntää helposti myös takautuvasti.

Ongelmat eivät johdu ratkaisukäytännöstä

Sotilasavustusten käsittely on erittäin keskitettyä. Kaikki käsittely tapahtuu Kelan Läntisen vakuutuspiirin perhe-etuusryhmässä. Päätöksistä voi hakea muutosta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalta ja vakuutusoikeudelta.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan sotilasavustuksen ongelma on itse järjestelmässä, ei epäyhtenäisessä ratkaisukäytännössä.

Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi tehdä kokonaisvaltainen selvitys

Sotilasavustuksesta ei ole tehty systemaattista selvitystä, jossa olisi arvioitu esimerkiksi etuuksien määriä ja vaikutuksia eri perhetilanteissa.

Apulaisoikeusasiamies pyytää sosiaali- ja terveysministeriötä ilmoittamaan mahdollisesti vireillä olevista tai suunnitelluista lainsäädäntöhankkeista sotilasavustuksen kehittämiseksi 9.1.2017 mennessä.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös 6.10.2016, dnro 4400/2/12 on luettavissa osoitteessa http://www.oikeusasiamies.fi/.

Lisätietoja antaa notaari Eeva-Maria Tuominen, puh. (09) 432 3395.