Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Opetushallituksessa ollut paljon epäkohtia 2003 - 2007

19.9.2008

Opetushallituksessa paljastui useita hallinnollisia epäkohtia ja puutteita, kun apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt teki sinne tarkastuksen marraskuussa 2006. Apulaisoikeusasiamies otti tuolloin tarkemmin tutkittavakseen Opetushallituksen sisäisen tarkastuksen, koulutuksen arvioinnin sekä viivästykset asioiden käsittelyssä ja kirjaamisjärjestelmän puutteet. Apulaisoikeusasiamiehelle tuli vuosina 2006 - 2007 myös neljä kantelua, jotka koskivat Opetushallituksen henkilöstöasioita ja virkanimityksiä. Apulaisoikeusasiamies on nyt antanut päätöksensä näissä yhteensä seitsemässä jutussa.

Apulaisoikeusasiamies moittii Opetushallituksen sisäistä tarkastusta

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt katsoo, että Opetushallituksen sisäinen tarkastus oli edellisen pääjohtajan toimeksiannosta liiaksi painottunut erilaisiin operatiivisiin tehtäviin. Tämä oli aiheuttanut virastossa ristiriitoja. Sisäisen tarkastuksen tulee kuitenkin olla riippumatonta ja objektiivista ja välttää eturistiriitoja.

Selvimmin ongelmat sisäisessä tarkastuksessa näkyivät uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotossa. Tarkastaja oli mm. vaatinut käyttöönsä salassa pidettäviä henkilöarviointeja ja ehdottanut annettavaksi varoituksia virkamiehille, jotka kieltäytyivät antamasta hänelle arviointeja. Tarkastaja ei ole enää Opetushallituksen palveluksessa.

Koulutuksen arviointineuvoston ja Opetushallituksen välistä työnjakoa on selkeytettävä

Apulaisoikeusasiamies Lindstedtin tarkastuksella tuli ilmi ongelmia myös koulutuksen arviointineuvoston ja Opetushallituksen välisessä työnjaossa. Erimielisyyttä oli koulutuksen arvioinnin toteutuksesta ja organisoinnista. Lisäksi esille tuotiin yhteistyön puute sekä arviointitoiminnan päällekkäisyys. 

Apulaisoikeusasiamies katsoo, että koulutuksen arviointia koskeneet järjestelyt olivat ongelmalliset sekä hyvän hallintotavan että tiedontarvitsijoiden näkökulmasta. Sen vuoksi vastuunjako Opetushallituksen ja koulutuksen arviointineuvoston välillä täytyy viipymättä tehdä selkeämmäksi. Apulaisoikeusasiamies esittääkin opetusministeriölle koulutuksen arviointia koskevien säännösten selkeyttämistä.

Asiakirjahallinnon epäkohdat korjaamatta, vaikka ne olivat esillä tarkastuksella jo vuonna 2001

Apulaisoikeusasiamies Lindstedt kiinnittää Opetushallituksen huomiota lisäksi asioiden käsittelyn viipymiseen ja arkistosäännön vanhentuneisuuteen. Nämä ongelmat olivat olleet esillä jo vuonna 2001, kun silloinen apulaisoikeusasiamies teki tarkastuksen Opetushallituksessa. Epäkohtia ei silti ollut korjattu vuoteen 2006 mennessä.

Koulutussihteeri palkattiin perusteetta toistuvasti määräaikaisiin palvelussuhteisiin

Ratkaisussaan yhteen kanteluista apulaisoikeusasiamies Lindstedt esittää käsityksenään, että Opetushallitus oli perusteetta palkannut romaniväestön koulutusyksikön koulutussihteerin määräaikaisiin virkasuhteisiin kahtena peräkkäisenä vuonna. Hyvän henkilöstöpolitiikan mukaan pysyvät tehtävät hoitaa vakinaisessa palvelussuhteessa oleva henkilöstö. Määräaikaisten palvelussuhteiden käytölle tulee olla työsopimuslaissa määritellyt perusteet. Virkamieslautakunta olikin määrännyt sen vuoksi maksettavaksi koulutussihteerille korvauksena kahdeksan kuukauden palkan.

Pääjohtaja osallistui esteellisenä kurinpitoasiaan

Ratkaisussaan toiseen kanteluun apulaisoikeusasiamies arvostelee Opetushallituksen entistä pääjohtajaa siitä, että hän oli esteellisenä osallistunut kurinpitoasian hoitoon.

Iltapäivälehti oli haastatellut Opetushallituksen autonkuljettajaa ja kirjoittanut osaksi haastatteluun perustuen kriittisesti pääjohtajan virka-auton käytöstä. Heti jutun ilmestymisen jälkeen pääjohtaja oli kutsunut autonkuljettajan kuulemistilaisuuteen mahdollista kurinpidollista ojentamista varten ja ollut itse läsnä tässä tilaisuudessa.

Apulaisoikeusasiamies katsoo, että pääjohtaja oli esteellinen sekä allekirjoittamaan kutsun autonkuljettajan kuulemistilaisuuteen että osallistumaan tilaisuuteen. Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, joka vaarantaa hänen puolueettomuutensa asian käsittelyssä. Lehden kirjoituksessa oli kysymys nimenomaan pääjohtajan menettelystä. 

Muut kaksi kantelua, joista toinen koski Opetushallituksen romaniväestön koulutusyksikön nimitysasiaa ja toinen poliisin toimia eräiden Opetushallitusta koskevien rikosilmoitusten tutkinnassa, eivät johtaneet apulaisoikeusasiamiehen toimenpiteisiin.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Jorma Kuopus,
puh. (09) 432 3385.

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin ratkaisut dnrot 260/4/06, 4032/4/06, 4126/2/06, 4127/2/06, 4128/2/06, 389/4/07 ja 3112/4/07.