Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Opaskoiran käyttäjiä ei kuultu, kun koira otettiin tilapäisesti pois

Näkövammaisten Keskusliitto ry. ja opaskoirakoulu toimivat vastoin lakia, kun ne ottivat näkövammaisilta opaskoiran tilapäisesti pois ilman, että koirien käyttäjiä olisi kuultu.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen tutkittavana oli kaksi kantelua, joissa pyydettiin selvittämään Näkövammaisten Keskusliitto ry:n opaskoirakoulun ja opaskoiratoimikunnan menettelyjä.

Molemmilta kantelijoilta oli otettu opaskoira pois tilapäisesti, koska heidän epäiltiin kohdelleen koiria kaltoin. Kantelijoita ei kuultu ennen koiran ottamista pois. Kantelijat joutuivat olemaan ilman koiraa noin neljän kuukauden ajan. Epäilyt koirien huonosta kohtelusta osoittautuivat sittemmin perusteettomiksi.

Oikeusasiamies katsoo, että Opaskoirakoulu menetteli vastoin hallintolakia, kun se ei varannut opaskoirien käyttäjille tilaisuutta esittää omat näkökohtansa asiassa.

Myös Näkövammaisten Keskusliiton menettely saa kritiikkiä. Liitto ei ilmoittanut opaskoiran käytössä tapahtuneista muutoksista sairaanhoitopiirille. Näin ollen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri eivät saaneet tietää, että kantelijoilla ei ollut käytössään opaskoiraa, eivätkä ne voineet ryhtyä järjestämään kantelijoille korvaavia apuvälineitä.

Oikeusasiamiehen mukaan hallintolain luottamuksensuojaperiaate ja säännös viranomaisten yhteistyöstä olisivat edellyttäneet ilmoitusta.

Puutteita sopimuksissa

Näkövammaisten Keskusliiton ja sairaanhoitopiirien välisissä ostopalvelusopimuksissa ei ole mainintaa opaskoiran ottamisesta pois tilapäisesti pois tai sen perusteista. Sopimuksissa ei myöskään lue, miten turvataan opaskoiran käyttäjän oikeus korvaaviin apuvälineisiin silloin, kun hänellä ei ole käytettävissään opaskoiraa.

Oikeusasiamiehen mielestä sopimuksia tulisi tältä osin täydentää. Se turvaisi opaskoiran käyttäjän oikeuksia perustuslain mukaisiin riittäviin terveyspalveluihin myös silloin, kun hänellä ei tilapäisesti ole opaskoiraa käytössään.

Opaskoiratoimikunta oli asettanut toisen kantelijan koiran käytön toistaiseksi erityistarkkailuun Oikeusasiamiehen selvityksissä jäi epäselväksi, mitä tällä tarkoitettiin.

Oikeusasiamies toteaa asiasta yleisellä tasolla, että perustuslain mukaan jokaisen yksityiselämä on turvattu. Tämä perusoikeus merkitsee sitä, että yksilöllä on oikeus elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten tai muiden ulkopuolisten tahojen mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista hänen yksityiselämäänsä.

Oikeusasiamies saattoi käsityksensä Näkövammaisten Keskusliiton tietoon. Hän lähetti päätöksensä tiedoksi asianomaisille sairaanhoitopiireille ja Valviralle, jota pyydettiin saattamaan kannanotto myös muiden sairaanhoitopiirien tietoon.

Sairaanhoitopiirit ostavat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluihin kuuluvat opaskoirapalvelut Näkövammaisten Keskusliitto ry:ltä. Näkövammaisten Keskusliitto tuottaa nämä palvelut sopimuksen perusteella ja pitää opaskoirakoulua. Opaskoirakoulun toimintaa valvoo opaskoiratoimikunta. Näkövammaisten Keskusliitto hoitaa julkista tehtävää huolehtiessaan opaskoirapalveluista.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen ratkaisut 4538 ja 4664/4/09 kokonaisuudessaan

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen, puh. (09) 432 3377.