Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusturva koetteilla Kela-asioissa

Perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyi Kansaneläkelaitokselle 1.1.2017 lukien. Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan on saapunut 8.3.2017 mennessä yli 200 kantelua asiasta.

Saapuneet kantelut ovat koskeneet laissa säädettyjen määräaikojen noudattamista, sähköisen asioinnin ongelmia ja asiakaspalvelun ruuhkautumista. Kanteluissa on arvosteltu myös Kelan toimeentulotukiohjeita, noudatettua menettelyä, tulojen ja menojen, kuten asumismenojen arviointia ja maksusitoumusten myöntämistä lääkkeisiin ja terveydenhoitomenoihin.

Lukuisissa kantelukirjoituksissa on lisäksi esitetty huoli siitä, millä tavoin Kelan käsittelyn viivästymisestä asiakkaalle aiheutuvat mahdolliset taloudelliset menetykset, kuten maksumuistutuskulut, huomioidaan päätöksissä.

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Jussi Pajuoja tekee ratkaisut asiakokonaisuuksittain maalis-huhtikuun aikana. Ratkaisuhavainnoista ja tehdyistä toimenpiteistä tullaan tiedottamaan. Hänen mukaansa on tärkeää, että Kelan päätökseen haetaan ensisijaisesti muutosta siihen liitetyssä oikaisuvaatimusohjeessa esitetyllä tavalla. AOA muistuttaa, että oikeusasiamies ei voi muuttaa viranomaisen ratkaisuja tai toimia ylimääräisenä muutoksenhakukeinona.

Toimeentulotukilaki mahdollistaa myös sen, että kunta kiireellisessä tilanteessa voi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea asiakkaan välttämättömiin tarpeisiin. Säännöstä voidaan soveltaa, jos Kela ei tosiasiallisesti pysty käsittelemään hakemuksia ja tekemään päätöksiä laissa säädetyssä ehdottomassa määräajassa.

Lisätietoja antaa notaari Kaisu Lehtikangas, puh. 09 432 3370