Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamies: Vankien itsemurhien ehkäisy vaatii kiireisesti ohjeita

Tiedonkulussa ja menettelytavoissa parannettavaa
 
Rikosseuraamuslaitoksen tulisi kiireellisesti valmistella ohjeet menettelytavoista, joilla voidaan ennaltaehkäistä vankilassa tapahtuvia itsemurhia, esittää eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen.
 
Oikeusasiamiehen mukaan ohjeissa tulisi kiinnittää huomiota itsemurhavaarassa olevan vangin tunnistamiseen ja kohteluun. Lisäksi olisi ohjeistettava tiedonkulku valvontahenkilökunnan ja terveydenhuoltohenkilökunnan välillä ja sisällä.
 
Myös näiden ryhmien välinen yhteistyö, vastuunjako ja menettelytavat vankien terveydentilan seurannassa ja äkillisissä sairaustapauksissa kaipaavat tarkennusta. Niin ikään selkeitä käytäntöjä tarvitaan vangin itsemurhaan tai itsemurhayritykseen liittyvien tapahtumien läpikäyntiin jälkikäteen.

Puutteita tiedonkulussa ja vastuunjaossa

Oikeusasiamies toimitti aikaisemmin erään vangin vankilassa tapahtuneen itsemurhan johdosta esitutkinnan, jolla pyrittiin selvittämään, liittyikö asiaan vankilahenkilökunnan virkavelvollisuuksien laiminlyöntejä. Kesäkuisessa päätöksessään Jääskeläinen katsoi, että asiassa ei ollut riittävää näyttöä virkavelvollisuuksien rikkomisesta ja jätti syytteen nostamatta. 

Esitutkinnan perusteella Jääskeläinen katsoi kuitenkin aiheelliseksi laatia selvitys laillisuusvalvojana tekemistään havainnoista ja arvioida yleisesti menettelytapoja, joilla voitaisiin ennaltaehkäistä vankiloissa tapahtuvia itsemurhia. 

Oikeusasiamies pyytää Rikosseuraamuslaitosta ilmoittamaan 14.12.2012 mennessä toimenpiteistään asiassa. 

Vankilaviranomaisilla suuri vastuu

Oikeusasiamies viittaa esityksessään Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) oikeuskäytäntöön, jossa viranomaiselle on asetettu suuri vastuu itsemurha-alttiin vangin valvonnasta.

EIT on antanut joitakin langettavia tuomioita, jotka ovat koskeneet vangin itsemurhaa. Niiden perusteluissa se on todennut, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 2 artikla velvoittaa valtion paitsi pidättymään elämän laittomasta riistämisestä, myös ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin turvatakseen tuomiovaltaansa kuuluvien henkilöiden elämää. Ne voivat ulottua myös toimenpiteisiin, joilla henkilöä suojataan itse aiheuttamaltaan vaaralta.

Jääskeläinen ottaa esimerkiksi tapauksen Jasinska v. Puola, jossa hoitajat olivat todistaneet, että lääkkeet oli jaettu ohjeiden mukaisesti ja heidän valvonnassaan. EIT katsoi kuitenkin, että vankilan järjestelmässä täytyi olla joitakin rakenteellisia puutteita, jotka olivat tehneet vangin itsemurhan mahdolliseksi ja että EIS 2 artiklaa oli rikottu.

Oikeusasiamiehen esitys dnro 2357/12 kokonaisuudessaan. Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Iisa Suhonen, puhelin (09) 432 3341.