Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamies Pauniolta huomautus kolmelle poliisille Porvooseen

Puoliso haki omistusoikeudeltaan riidanalaisia tavaroita perheen yhteisestä asunnosta poliisin virka-avun turvin

28.6.2005

 

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio on antanut kolmelle Porvoon poliisille huomautuksen lainvastaisesta menettelystä virka-avun antamisessa yksityiselle henkilölle. Ylikonstaapeli oli päättänyt virka-avun antamisesta, vaikka hänellä ei ollut toimivaltaa siihen. Kaksi vanhempaa konstaapelia puolestaan olivat virka-apua antamalla turvanneet omistusoikeudeltaan riidanalaisen omaisuuden haltuunottoa.

 

Tapahtumat

 

Turvakodin johtaja oli pyytänyt Porvoon poliisilta virka-apua, jotta hänen asiakkaansa voisi noutaa tavaroitaan perheen yhteisestä asunnosta. Ylikonstaapeli oli pyytänyt turvakodin johtajalta virka-apupyynnön kirjallisena ja samalla kopion sopimuksesta, jonka entiset puolisot olivat tehneet omaisuuden jaosta. Ylikonstaapeli päätti virka-avun antamisesta ja antoi tehtävän poliisipartiolle.

 

Kun perheen äiti meni hakemaan tavaroita, hänellä oli mukanaan kaksi vanhempaa konstaapelia turvaamassa toimenpidettä. Kantoapuna hänellä oli lisäksi kolme henkilöä. Tavaroiden nouto kesti noin kolme tuntia. Kotona oli perheen isä. Tämä oli ilmoittanut poliiseille selkeästi, että entisten puolisoiden omaisuuden jakaminen oli riidanalainen ja että entinen puoliso ei saanut viedä tavaroita.

 

Oikeusasiamiehen ratkaisu

 

Päätöksessään kanteluun poliisien menettelystä oikeusasiamies toteaa, että virka-avun antaminen yksityiselle rajoittuu vain ilmeisiin ja selviin oikeudenloukkauksiin. Poliisi voi antaa virka-apua yksityiselle silloin, kun se on välttämätöntä tämän laillisiin oikeuksiin pääsemiseksi, ja oikeuden loukkaus on ilmeinen. Lisäedellytyksinä virka-avun antamiselle yksityiselle ovat, että tätä estetään pääsemästä oikeuksiinsa ja että oikeuksiin pääseminen edellyttää poliisivaltuuksien käyttöä.

 

Oikeusasiamies huomauttaa, että ylikonstaapeli toimi virheellisesti päättäessään virka-avun antamisesta. Oikeus päättää virka-avusta on rajattu päällystöön kuuluville; ylikonstaapeli kuuluu alipäällystöön.

 

Oikeusasiamies huomauttaa lisäksi, että sopimuksen omaisuuden jaosta oli allekirjoittanut vasta toinen puolisoista. Vanhemmat konstaapelit toimivat siten virheellisesti, kun he virka-apua antamalla turvasivat omistusoikeudeltaan riidanalaisen omaisuuden noutamisen. Poliisien olisi ollut perusteltua turvata vain selvästi henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen tavaroiden, kuten vaatteiden ja lasten lelujen hakeminen.

 

Selvityksissään oikeusasiamiehelle poliisit kiistivät antaneensa virka-apua. He katsoivat olleensa paikalla varmistamassa, ettei synny väkivaltatilanteita. He olivat painottaneet entisille puolisoille, että he eivät ota mitään kantaa ositussopimuksen sisältöön ja oikeudelliseen sitovuuteen eivätkä puutu tavaroiden valintaan tai avusta niiden noudossa.

 

Oikeusasiamies toteaa, että rajanveto virka-avun antamisen ja yleisen järjestyksenpidon välillä voi joissain tapauksissa olla tulkinnanvarainen. Tässä tapauksessa hänen mukaansa oli kuitenkin selkeästi kyse virka-avusta. Poliisit olivat menneet yhdessä äidin kanssa perheen yhteiseen asuntoon, mistä äidin oli nimenomaan tarkoitus hakea tavaroitaan. Myös ylikonstaapelin päätös koski nimenomaan virka-avun antamista. Lisäksi ylikonstaapeli oli selvityksensä mukaan tähdentänyt poliiseille, että heidän tehtävänsä oli nimenomaan turvata toimenpide. Ylikonstaapelin selvityksestä saa myös käsityksen, että hän olisi hyväksynyt virka-avun antamisen tavaroiden hakemista varten ositussopimuksen mukaan tai ainakin laajemmin kuin vain välttämättömien tavaroiden hakemiseen.

 

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas, puh. (09) 432 3379.

 

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös dnro 2308/4/03 kokonaisuudessaan.