Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamies Paunio kiinnittää huomiota lapsen asemaan vanhempien ristiriitojen keskellä

Kuntien neuvonta- ja sovittelupalveluissa ongelmia

31.1.2005

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio on huolissaan lasten asemasta vanhempien ristiriitojen keskellä. Hän on kahden viime vuoden aikana tehnyt tarkastuksia kuntien sosiaalitoimiin ja selvittänyt, minkälaista neuvottelu- ja sovitteluapua vanhempien on mahdollista saada, jos heillä keskinäisiä ristiriitoja. Tarkastusten yhteydessä kävi ilmi, että palvelut on järjestetty kunnissa niin eri tavoin, että käytännöt ovat muodostuneet vanhempien kannalta tarpeettoman monimutkaisiksi ja hankaliksi hahmottaa, arvioida ja vertailla.

Oikeusasiamiehellä on myös aihetta epäillä, että kaikki kunnat eivät pysty tarjoamaan vanhemmille tarpeeksi perheasioiden neuvonta- ja sovittelupalveluita tai että vanhemmat voivat joutua odottamaan palveluita kohtuuttoman pitkään. Avioliittolain mukaan kuntien tulee järjestää perheasioiden sovittelupalvelut. Vastaavia palveluita on mahdollista järjestää myös esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvontana sosiaalihuoltolain nojalla.

Oikeusasiamies Paunio pitää huolestuttavina havaintojaan perheasioiden neuvonta- ja sovittelupalveluissa esiintyvistä ongelmista. Vanhempien väliset ristiriidat ovat lapselle haitallisia, ja juuri sovittelu- ja neuvontapalveluiden tarkoituksena on vähentää niitä. Sovinnollinen ratkaisu vanhempien välillä edistää oikeusasiamiehen käsityksen mukaan myös lapsen ja vanhemman välisen yhteydenpidon toteutumista. Yhteydenpito on sekä lapsen että vanhemman perus- ja ihmisoikeus silloin, kun se on lapsen edun mukaista.

Oikeusasiamies kiinnittää ratkaisussaan huomiota myös hyvän hallinnon vaatimuksiin silloin, jos lasta koskeva riita etenee tuomioistuimen ratkaistavaksi. Sosiaalitoimen selvityksen tuomioistuimelle lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa riidassa on oltava puolueeton ja tasapuolinen. Oikeusasiamiehen mielestä tämä edellyttää yleensä sitä, että selvityksen laativa työntekijä ei ole osallistunut aikaisemmin sovitteluun tai neuvontaan vanhempien välisessä ristiriidassa.

Oikeusasiamies on saattanut sosiaali- ja terveysministeriön ja oikeusasiaministeriön tietoon johtopäätöksensä tarkastuksistaan. Hän on pyytänyt ministeriötä ilmoittamaan elokuun 2005 loppuun mennessä, millaisiin toimenpiteisiin asia antaa aihetta.

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös dnro 2059/2/03  kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio, puh.  (09) 432 3357.