Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamies painottaa puuttumista perheväkivaltaan

Riitta-Leena Paunio luovutti eduskunnalle erilliskertomuksen
"Lapsi, perheväkivalta ja viranomaisten vastuu"

7.2.2006

Perheväkivalta on vakava uhka lapsen turvallisuudelle ja koskemattomuudelle. Viranomaisilla on sen vuoksi velvollisuus toimia oma-aloitteisesti, valppaasti ja rohkeasti perheväkivallan uhrien auttamiseksi, painottaa eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio uunituoreessa raportissaan eduskunnalle. Tutkimusten nojalla on perusteltua olettaa, että maamme lapsiperheissä on paljon sellaista väkivaltaa, joka ei tule viranomaisten tietoon, mutta johon viranomaisten olisi aiheellista puuttua lasten turvallisuuden vuoksi.

Oikeusasiamies Paunio on selvittänyt, miten aktiivisesti eri viranomaiset täyttävät velvollisuutensa ja tekevät sosiaaliviranomaisille ilmoituksen, kun he havaitsevat lapsen olevan lastensuojelun tarpeessa. Kävi ilmi, että poliisi tekee nykyisin entistä enemmän lastensuojeluilmoituksia etenkin, jos poliisilaitoksen yhteydessä työskentelee sosiaalityöntekijä.

Esiin tuli kuitenkin myös ongelmia. Selvityksen valossa näyttää, että salassapitosäännösten ja lastensuojeluilmoituksen tekemisen velvoittavuuden suhteesta on epäselvyyttä erityisesti terveydenhuollon viranomaisten, kirkon työntekijöiden ja perheasioiden sovittelijoiden piirissä sekä mahdollisesti peruskoulujen henkilökunnalla. Näiden tahojen salassapitoa koskevissa säännöksissä ei ole erikseen määritelty niiden oikeudesta antaa sosiaaliviranomaiselle tarvittaessa tietoja siitä huolimatta, että ne ovat muuten salassa pidettäviä. Tämä on perustunut lähinnä lastensuojelulain vakiintuneeseen tulkintaan. Oikeusasiamies katsoo, että tämän oikeuden tulisi käydä nykyistä selvemmin ilmi myös lainsäädännöstä.

Oikeusasiamiehen käsityksen mukaan pitäisi nykyistä selkeämmin säätää myös sosiaalitoimen oikeudesta antaa salassa pidettäviä tietoja poliisille silloin, kun sosiaalitoimi ilmoittaa poliisille epäilyistä lapseen kohdistuneesta väkivaltarikoksesta tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Nykyinen säännös on oikeusasiamiehen mukaan vaikeaselkoinen eikä siten edesauta lapsiin kohdistuvien rikosepäilyjen saamista poliisin selvitettäväksi. Poliisin suorittama tutkinta on kuitenkin tärkeä lasten oikeusturvan kannalta.

Oikeusasiamiehen saamien tietojen mukaan monin paikoin maata on myös pitkiä jonoja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskeviin tutkimuksiin. Oikeusasiamiehen mukaan lapsella on oikeus siihen, että tällaiset epäilyt selvitetään nopeasti ja asiantuntevasti. Hän huomautti, että lasten psykiatrista hoitoa ja tutkimusta koskeva hoitotakuu ei ole toteutunut niiden viiden vuoden aikana, jotka se on ollut voimassa. Hoitoa tarvitsevien lasten joukossa on mitä ilmeisimmin myös lapsia, jotka ovat kärsineen perheväkivallasta.

Oikeusasiamies Paunio painottaa, että perustuslaki velvoittaa viranomaiset toimimaan aktiivisesti lapsen turvallisuuden ja koskemattomuuden turvaamiseksi.

Oikeusasiamies on raportoinut havainnoistaan eduskunnalle erilliskertomuksessaan "Lapsi, perheväkivalta ja viranomaisten vastuu". Edellisen kerran oikeusasiamies antoi eduskunnalle erillisen kertomuksen vuonna 1993. Jacob Södermanin erilliskertomuksen aiheena oli tällöin "Esteellisyyssäännösten kehittäminen".

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio, puh. (09) 432 3357.

Eduskunnan oikeusasiamiehen erilliskertomus "Lapsi, perheväkivalta ja viranomaisen vastuu" (.pdf)