Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamies ja Ihmisoikeuskeskus jatkavat vanhusten oikeuksien valvonnan tehostamista

Eduskunnalta lisävoimavaroja valvontaan

Eduskunta lisäsi ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvonnan ja edistämisen tehostamiseksi oikeusasiamiehen toimintamenoja 250 000 eurolla. Määrärahoilla on palkattu kaksi vanhusten oikeuksien asiantuntijaa. 

Lisätään tarkastuksia

Lisävoimavarat käytetään vanhusten hyvän hoidon, hoivan ja arvokkaan kohtelun tehostettuun valvontaan, erityisesti ympärivuorokautista hoivaa tarjoavissa asumispalveluyksiköissä ja laitoksissa. Tarkastuksia tehdään myös erilaisiin erityisen vaikeahoitoisten vanhusten hoitoyksiköihin. 

Lisäksi valvotaan kotihoidon saatavuutta, riittävyyttä ja laatua.

Seurataan epäkohtailmoitusten käsittelyä 

Tarkastuksilla jatketaan sen valvomista, miten henkilökunta on ohjeistettu ilmoittamaan hoidon puutteista, miten ilmoitukset käsitellään ja miten ilmoittajia suojellaan. 

Tiedotetaan mahdollisuudesta kannella oikeusasiamiehelle

Vanhusten oikeuksien toteutumisen edistämiseksi tehostetaan tiedottamista siitä, mihin ikäihmiset, heidän omaisensa ja läheisensä voivat olla yhteydessä havaitessaan puutteita, laiminlyöntejä tai kaltoinkohtelua. 

Valvonnan valvontaa tehostetaan 

Ylimmän laillisuusvalvojan tarkastuksilla valvotaan vanhusten kohtelua. Samalla saadaan tietoa sen valvomiseksi, ovatko kunnat, aluehallintovirastot ja Valvira huolehtineet niiden vastuulle kuuluvasta valvonnasta.  

Lisätään asiantuntijayhteistyötä

Valvontaa tehostetaan lisäämällä yhteistyötä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa valvonnan suuntaamisessa ja menetelmien kehittämisessä. Oikeusasiamiehen tarkastuksilla käytetään aiempaa enemmän ulkopuolisia asiantuntijoita.

Järjestetään työpajoja valvontaviranomaisten, tutkijoiden ja järjestöjen kanssa valvonnan kehittämiseksi.

Oikeusasiamies valvoo perusoikeuksien toteutumista

Oikeusasiamiehen tehtävä on valvoa, että jokainen ikääntyvä henkilö saa perustuslaissa turvatut välttämättömän hoivan ja huolenpidon sekä riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisätään laajakantoisten vanhusten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta merkittävien rakenteellisten kysymysten oma-aloitteista laillisuusvalvontaa. 

Ihmisoikeuskeskus

Ihmisoikeuskeskuksessa seurataan ikäihmisten oikeuksien toteutumista ja edistetään niitä koskevaa koulutusta ja tutkimusta yhteistyössä muiden ikäihmisten oikeuksien edistämistyötä ja vanhustutkimusta tekevien tahojen kanssa. Lisäksi tiedotetaan näihin kysymyksiin liittyvistä teemoista.