Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamies Helsingin sosiaalivirastolle:

Päiväkodissa oltava ammattitaitoista hoitohenkilökuntaa riittävästi joka päivä ja koko päivän ajan

23.11.2005

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio korostaa tuoreessa ratkaisussaan, että päiväkodeissa täytyy olla riittävästi ammattitaitoista hoitohenkilökuntaa jokaisena hoitopäivänä ja periaatteessa koko päivän ajan. Henkilökunnan tilapäisiin poissaoloihin täytyy varautua etukäteen riittävillä sijaisjärjestelyillä. Vain näin voidaan taata lasten turvallisuus ja se, että päivähoidon kasvatukselliset tavoitteet toteutuvat.

Oikeusasiamies puuttuu jo toistamiseen päivähoitoasetuksen tulkinnanvaraisuuteen

Päivähoitoasetuksessa säädetään, kuinka paljon päiväkodissa täytyy olla kelpoisuusvaatimukset täyttävää hoitohenkilökuntaa eri-ikäisiä lapsia kohden. Asetus on kuitenkin tulkinnanvarainen siinä, miten näistä määristä voi poiketa.

Asetusta säädettäessä ei ole kiinnitetty huomiota sen soveltamiseen päivittäisissä tilanteissa. Siitä ei ilmene, onko lasten ja hoitohenkilöstön suhteen oltava asetuksen mukainen päivittäin vai riittääkö, että säädetty suhdeluku toteutuu esimerkiksi kuukauden aikana. Siitä ei myöskään käy ilmi, voiko säädetystä suhdeluvusta poiketa vakinaisen henkilöstön sairaus-, vuosiloma- ja muiden poissaolojen aikana.

Oikeusasiamies Paunio korostaa, että lasten perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi päivähoitoasetusta täytyy selkeyttää ja täsmentää niin, että se takaa ammattitaitoisen hoito- ja kasvatushenkilöstön riittävyyden päiväkodeissa. Oikeusasiamies esitti jo runsas vuosi sitten päivähoitoasetuksen pikaista täsmentämistä. Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti maaliskuussa, että lainsäädännön uudistamiseen tähtäävä lainvalmistelu on käynnistetty.

Henkilöstön määrä Helsingin päiväkodeissa

Erään päiväkodin vanhempainyhdistys pyysi oikeusasiamiestä tutkimaan, oliko Helsingin kaupunki noudattanut päivähoitoasetuksen määräyksiä lasten ja henkilökunnan suhdeluvusta ja henkilökunnan kelpoisuudesta erityisesti päiväkoti Albertissa, Alexiassa ja Domuksessa. Kantelun mukaan Helsingin kaupungin päiväkotien henkilöstömitoitus olisi ollut järjestelmällisesti ja jatkuvasti päivähoitoasetuksen vastainen vuosina 2001?2003.

Ratkaisunaan kanteluun oikeusasiamies totesi, että asetuksessa säädetty henkilöstönmitoitus ei ollut saadun selvityksen mukaan toteutunut kaikkina aikoina päiväkoti Albertissa, Alexiassa ja Domuksessa. Yksiselitteisesti ei selvinnyt, johtuiko henkilöstön vaje riittämättömästä varautumisesta sairauspoissaoloihin vai oliko lapsia myös otettu päiväkotiin yli asetuksen salliman määrän.

Päivähoitoasetuksen määräykset

Päivähoitoasetuksen mukaan päiväkodissa tulee olla hoito- ja kasvatustehtävissä vähintään yksi säädetyt kelpoisuusehdot täyttävä henkilö enintään seitsemää kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta koh­den.
 
Enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden tulee päiväkodissa hoito- ja kasvatustehtävissä samoin olla vähintään yksi henkilö, jolla on asetuksen mukainen kelpoisuus.

Päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi kelpoisuuden omaava henkilö enintään 13 osapäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden.

Kunta voi poiketa säädetystä suhde­luvuista, jos lasten keskimääräiset hoitopäivät ovat jatkuvasti huomattavasti vähäisemmät kuin toimintapäivät. Poikkeaminen voi asetuksen mukaan tapahtua siten, ettei lapsia ole jatkuvasti yhtäaikaisesti hoidossa enempää kuin kokonaissuhde­luku edellyttää.

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös dnro 821/4/03 (ruotsiksi) ja käännös suomeksi.