Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamies esittää valtakunnallista ohjeistusta hoidon kiireellisyyden ensiarvioon

Pikkulapsi, jolla epäiltiin olevan vierasesine hengitysteissä, joutui odottamaan terveyskeskuspäivystyksessä lääkärille pääsyä yli tunnin.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen esittää Valviralle harkittavaksi, olisiko tarpeen kehittää selkeä valtakunnallinen ohjeistus hoidon kiireellisyyden ensiarvioon. Oikeusasiamies pitää ohjeistusta tärkeänä potilasturvallisuuden, potilaiden yhdenvertaisuuden ja hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi.
 
Oikeusasiamies otti asiaan kantaa hänelle tehdyn kantelun johdosta.

Terveyskeskuksen päivystykseen oli tuotu vuoden ikäinen lapsi, jolla epäiltiin olevan vierasesine hengitysteissä. Lapsen hoidon tarve arvioitiin kiireettömäksi. Lapsi pääsi lääkärin tutkittavaksi vasta yli tunnin odottamisen jälkeen. Oikeusasiamiehen hankkimien Valviran ja sen pysyvän asiantuntijan lausuntojen mukaan pikkulapsen nielun tai hengitysteiden vierasesine-epäily on hoidettava kiireellisesti. Vaikka potilaan tila olisikin hyvä, on mahdollista, että esine joutuu syvemmälle hengitysteihin.

Hoidon kiireellisyyden ensiarvio, triage, koskee hoidon aloittamisen kiireellisyyttä. Terveyskeskuksen triage-luokituksesta puuttui kohta, jonka mukaan vierasesine-epäily hengitysteissä kuuluu kiireellisinä hoidettaviin tapauksiin.

Valviran pysyvän asiantuntijan läpikäymistä triage-luokituksista Suomessa vain Pohjois-Karjalan keskussairaalan luokituksessa mainitaan erikseen kiireellisyysluokkaan A tai B kuuluvana vierasesineen epäily hengitysteissä. Potilas on otettava lääkärin hoidettavaksi 10 minuutin kuluessa.

Hoidon kiireellisyyden ensiarvion tulisi oikeusasiamies Jääskeläisen mukaan olla yhdenmukainen eri päivystysyksiköissä, jotta potilaat eivät olisi hoitopaikastaan riippuen eriarvoisessa asemassa hoidon kiireellisyyden ensiarviota tehtäessä. Esimerkiksi hengitysteissä olevan vierasesine-epäilyn suhteen hoidon kiireellisyyden ensiarvion luokituksissa näyttää olevan eroavuutta, mikä ei ole hyväksyttävää. Eri asia on, että paikallisiin triage-ohjeistuksiin voidaan liittää työnjakoon ja hoitoon liittyviä tarkentavia ohjeita. Hoidon kiireellisyyden ensiarvioon ei ole tarkempaa lainsäädäntöä eikä valtakunnallista ohjeistusta.

OA Petri Jääskeläisen päätös dnro 2704/4/13 kokonaisuudessaan.