Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamieheltä kahdet moitteet edunvalvonta-asioissa

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut Itä-Suomen maistraatille ja Kainuun yleiselle edunvalvonnalle moitteet holhousasioissa.

Maistraatti oli ryhtynyt selvittämään kantelijan ja hänen puolisonsa edunvalvonnan tarvetta selvästi perusteettoman ilmoituksen nojalla.

Oikeusasiamies katsoi maistraatin puuttuneen aiheettomasti asianosaisten perusoikeutena turvattuun yksityisyyden suojaan ja itsemääräämisoikeuteen.

Yleinen edunvalvoja taas oli laiminlyönyt päämiehensä kuulemisen ennen tämän asunnon suursiivousta, jossa oli hävitetty päämiehen tavaroita. 

Liian keveät perusteet

Maistraattiin saapuneessa sähköpostissa oli vaadittu edunvalvojan määräämistä pariskunnalle  muun muassa seuraavasti: "Olen tuntenut A:n jo lapsesta saakka, valitettavasti on minun siskoni... Koskaan hän ei ole ymmärtänyt mikä on taas toisen omaa. Huijaamalla se on itsensä elättänyt... Varastamalla minun rahoja kuolinpesästä...Nyt hän on löytänyt B:n (puolison), joka ajattelee samalla tavalla...edunvalvoja tällekin retkulle."

Maistraatti oli ryhtynyt selvittämään edunvalvonnan tarvetta ja pyytänyt henkilöistä lääkärinlausunnot terveyskeskukselta. Kantelijan yhteydenoton jälkeen maistraatti oli todennut ilmoituksen perättömäksi ja perunut lääkärinlausuntopyynnöt. Tästä huolimatta kantelijaan ja hänen puolisoonsa oli otettu yhteyttä terveyskeskuksesta edunvalvonnan tarpeen arviointia varten, ja asiasta oli edennyt tieto potilasasiakirjoihin.

Oikeusasiamies katsoo, että maistraatti oli ryhtynyt selvittämään asiaa selvästi liian kevein perustein. Lääkärinlausuntoja oli pyydetty rutiininomaisesti ilman, että ensin olisi kysytty ilmoituksen tekijältä lisätietoja tai kuultu asianosaisia.

Edunvalvontailmoituksesta ei ilmennyt edes vihjeitä siitä, että pariskunta ei kykenisi huolehtimaan raha-asioistaan tai muista eduistaan tai että he voisivat joutua taloudellisesti hyväksikäytetyiksi. Kyse oli pikemminkin heihin kohdistetuista kärkevistä ilmaisuista ja jopa rikosväitteistä.

Oikeusasiamies piti maistraatin menettelyä hyvin poikkeuksellisena ja antoi sille huomautuksen.

Edunvalvontailmoitus ei ole kiusanteon väline

Oikeusasiamies toteaa, että jo edunvalvonnan tarpeen selvittäminen voi merkitä monin tavoin puuttumista perusoikeuksiin, kun henkilön terveydentilaa, asumisolosuhteita ja taloudellista tilannetta selvitetään.

- Maistraatin tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, onko ilmoituksen perusteella ilmeistä, että henkilö tarvitsee jonkun valvomaan etujaan ja oikeuksiaan.

Edunvalvontailmoituksen tarkoitus on, että suojelun tarpeessa olevat pääsevät edunvalvonnan piiriin. Sitä ei ole tarkoitettu kiusanteon välineeksi, toteaa oikeusasiamies.

Edunvalvoja ei kuullut päämiestään

Kainuussa yleinen edunvalvoja oli teettänyt kantelijan asunnossa suursiivouksen tämän ollessa sairaalassa.  Siivouksen yhteydessä asunnosta oli myös hävitetty siivoojan arvion mukaan käyttökelvotonta tavaraa.

Siivous ja tavaroiden hävittäminen merkitsivät oikeusasiamiehen mukaan puuttumista kantelijan yksityiselämän suojaan. Kyse oli kantelijalle erityisen tärkeästä asiasta, joten häntä olisi tullut kuulla ennen kuin toimenpiteisiin ryhdyttiin. Edunvalvoja ei edes väittänyt, että kuuleminen olisi ollut mahdotonta päämiehen tilan takia tai  muustakaan syystä.

Oikeusasiamies ei pitänyt riittävänä sitä, että sairaalan henkilökunta oli keskustellut siivouksesta kantelijan kanssa, vaan edunvalvojan olisi itse tullut kuulla päämiestään. Tätä velvollisuutta ei poistanut se, että siivous oli sinänsä aiheellinen.


Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätökset dnro 3746/4/15 ja dnro 3050/4/15 kokonaisuudessaan.
Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja, puh. (09)432 3364.