Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamieheltä huomautus Leppävaaran ja Espoonlahden sosiaali- ja terveyskeskuksille

Toimeentulotukihakemusten käsittely viipynyt liian pitkään muissakin kunnissa

12.1.2005

Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio on antanut Leppävaaran ja Espoonlahden sosiaali- ja terveyskeskuksille huomautuksen toimeentulotukihakemusten liian pitkistä käsittelyajoista. Myös Joensuussa, Hämeenlinnassa ja Helsingissä hakemuksen käsittely on viipynyt lainvastaisesti. Oikeusasiamiehen tutkittavana on vielä Turusta 20 kantelua, joissa myös on väitetty toimeentulotukihakemusten käsittelyn viipyneen lainvastaisesti.

Oikeusasiamies Paunio tähdentää, että perustuslain mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Varsinkin toimeentulotukihakemukset on tärkeää käsitellä viivytyksettä, sillä toimeentulotuki on keskeinen keino turvata välttämätön toimeentulo ja huolenpito ? oikeudet, joista niin ikään on säädetty perustuslaissa.

Oikeusasiamies muistuttaa, että toimeentulotukiasioiden viivytyksetöntä käsittelyä on erityisesti painotettu 1.4.2001 voimaan tulleessa toimeentulotukilain säännöksessä. Vaikka lakiin ei ole kirjattu mitään aikarajaa sille, mitä viivytyksetön käsittely tarkoittaa, lain valmisteluasiakirjoissa korkeintaan viikkoa pidettiin sellaisena ohjeellisena aikana, jonka kuluessa toimeentulotukiasia tulisi ottaa käsiteltäväksi.

Oikeusasiamiehen mukaan lähtökohta siis on, että toimeentulohakemusten viivytyksetön käsittely tarkoittaa korkeintaan viikon käsittelyaikaa. Tapauksissa, joissa päätöksenteko ei vaadi lisäselvityksiä, hakemus tulisi ottaa käsiteltäväksi ja myös ratkaista viikon kuluessa. Sellaisissa tapauksissa, joissa päätöksenteko vaatii lisäselvityksiä, selvitykset tulisi pyytää tai hankkia viimeistään viikon kuluessa ja päätös olisi tehtävä heti tarpeellisten selvitysten tultua.

Espoon kaupungin Leppävaaran sekä Espoonlahden sosiaali- ja terveyskeskuksissa hakemusten käsittelyajat olivat tutkituissa viidessä tapauksessa 4?7 viikkoa. Samalla kun oikeusasiamies antoi näille sosiaali- ja terveyskeskuksille huomautuksen lainvastaisesta menettelystä, hän pyysi Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakuntaa toimittamaan hänelle 31.5.2005 mennessä selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin Espoon kaupunki on ryhtynyt tilanteen korjaamiseksi ja miten tilanne on Espoon kaupungin eri alueilla korjaantunut.

Joensuussa toimeentulotukihakemuksen käsittely oli tutkitussa tapauksessa kestänyt kaksi viikkoa ja Hämeenlinnassa 17 päivää. Helsingissä yhden hakemuksen käsittely oli kestänyt 13 päivää ja toisen kolme viikkoa vielä sen jälkeen, kun hakija oli toimittanut häneltä pyydetyt lisäselvitykset. Myös näissä tapauksissa oikeusasiamies totesi hakemusten käsittelyn viipyneen lainvastaisesti.

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunion selvityspyyntö Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle dnro 3498/2/04 sekä päätökset 716/4/03, 1818/4/03138/4/04, 1147/4/03 ja 2173/4/04 kokonaisuudessaan.