Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamieheltä huomautus laiminlyönneistä potilaan sitomisessa

Eduskunnan oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläinen on antanut huomautuksen kahdelle päivystävälle lääkärille ja kahdelle sairaanhoitajalle lainvastaisista menettelyistä ja laiminlyönneistä potilaan sitomisessa ja hoidossa.
 
Potilaan sitominen

Päivystävä lääkäri oli antanut puhelimitse sairaanhoitajalle luvan potilaan sitomiseen tämän uhkaavan käytöksen vuoksi. OA katsoi, että päivystävän lääkärin olisi henkilökohtaisesti pitänyt tutkia potilas mahdollisimman pian tämän jälkeen. Lääkäri ei kuitenkaan ollut tutkinut potilasta koko työvuoronsa aikana. OA totesi myös, että päivystävän lääkärin olisi tullut arvioida potilaan sitomisen jatkotarve viimeistään ennen työvuoronsa päättymistä potilaan turvallisen hoidon varmistamiseksi.

Työvuoron vaihduttua toinen lääkäri tapasi potilaan vasta kun tämä oli jo irrotettu lepositeistä. Lääkäri oli kuitenkin antanut etukäteen luvan tarvittaessa sitoa potilaan. OA ei pidä tällaista etukäteen annettua lupaa lainmukaisena eikä asianmukaisena. Potilaan sitominen on poikkeuksellinen, viimesijainen ja vain lääkärin päätettävissä oleva, potilaan henkilökohtaiseen tutkimukseen perustuva toimenpide.

Potilaan sitomisesta somaattisessa terveydenhuollossa ei ole säädetty laissa. OA pitää tätä epätyydyttävänä. Nykytilanteessa potilaan sitomisen oikeutusta arvioidaan pakkotilaa ja hätävarjelua koskevien rikoslain säännösten perusteella.

Puutteelliset potilasasiakirjamerkinnät
 
OA katsoi, että Lapin keskussairaalassa laiminlyötiin tarpeellisten ja laajuudeltaan riittävien potilasasiakirjamerkintöjen tekeminen potilaan sitomisesta ja hoidosta. Merkintöjen tekemisestä olivat vastuussa päivystävät lääkärit ja kaksi sairaanhoitajaa.

Potilasasiakirjoihin olisi tullut merkitä sitomisen syy ja perustelu, sitomisen alkamis- ja päättymisajankohta, sitomisen suorittajien nimet sekä mitkä lepositeistä olivat käytössä. Merkintöjen puutteellisuus oli vaikeuttanut asian arviointia. Potilaan sitominen oli kestänyt mahdollisesti jopa 12 tuntia.

Puuttuvien potilasasiakirjamerkintöjen vuoksi OA:n oli muun muassa mahdotonta arvioida, oliko sitominen kestänyt pidempään, kuin potilaan sitomiseen oikeuttanut pakkotila oli jatkunut. OA piti laiminlyöntiä vakavana.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös dnro 4318/4/15 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, http://www.oikeusasiamies.fi/

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen, p. 09 432 3377