Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeus turvattuun lapsuuteen

Tiivistelmä eduskunnan oikeusasiamiehen Riitta-Leena Paunion juhlapuheesta Nuorten ystävät ry:n 100-vuotisjuhlassa Oulussa

28.9.2007

Nyt sata vuotta täyttävä yhdistys on toimintansa alusta lähtien halunnut auttaa niitä lapsia ja nuoria, jotka eivät eri syistä ole voineet saada kotonaan riittävästi tarvitsemaansa tukea ja apua. Yhdistys on kehittynyt katulasten kaitsijasta ja poikien suojelukasvatus- laitoksesta monipuolisesti sosiaalialan palveluja tuottavaksi yhteisöksi, jonka toiminnan piirissä ovat niin lapset, vammaiset, päihdeongelmaiset kuin mielenterveyskuntoutujat. Yhdistystä on syytä onnitella sen arvokkaasta työstä haavoittuvista haavoittuvimpien auttamiseksi.

Turvattu lapsuus on jokaisen lapsen perus- ja ihmisoikeus. Vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus tämän turvan antamiseen. Yhteiskunnalla puolestaan on velvollisuus ehkäistä aktiivisesti turvattua lapsuutta uhkaavia vaaroja ja korjata mahdollisesti syntyneitä vaurioita. Mutta millä keinoin voimme turvata kaikkien lasten lapsuuden ja hyvän elämän lähtökohdat aikuisuuteen?

Ensi vuoden alusta voimaan tulevassa uudessa lastensuojelulaissa on pyritty turvaamaan varhainen puuttuminen lasten ongelmiin. Tässä suhteessa tärkeä on mm. lain edellyttämä lastensuojelusuunnitelma, joka kattaa kunnan eri hallintokunnat ja joka kunnanvaltuuston tulee hyväksyä. Tällainen laajapohjainen suunnitelma painottaa kunnan eri hallinnonalojen yhteistä vastuuta lasten hyvinvoinnista. Erityisen tärkeätä on, että suunnitelma on otettava huomioon myös kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa, koska lasten ja nuorten tarpeiden kokonaisvaltainen ja nykyistä parempi huomioon ottaminen on mitä suurimmassa määrin myös taloudellinen kysymys.

Toinen asia on perheväkivallan estäminen. Täydellinen nollatoleranssi kaikkea perheväkivaltaa kohtaan on mielestäni ainoa hyväksyttävä lähtökohta. Tästä lähtökohdasta on huolestuttavaa, että kansalaismielipiteissä hyväksytään edelleen ruumiillisen kurituksen käyttö.

Otan vielä erikseen esiin kaksi huostaan otetun lapsen hyvinvointiin olennaisesti liittyvää asiaa, nimittäin lapsen oikeuden riittäviin terveyspalveluihin ja oikeuden perusopetukseen.

Tutkimusten mukaan koulukoteihin, ja oletettavasti muihinkin lastensuojelulaitoksiin sijoitetuilla lapsilla esiintyy huomattavasti useammin mielenterveydellisiä ongelmia kuin muilla ikätovereillaan. Lastenkoteihin sijoitettujen lasten perusoikeudet edellyttävät kuitenkin, että he saavat ongelmiinsa ja vaikeuksiinsa parasta mahdollista hoitoa.

Uudessa lastensuojelulaissa on korostettu terveydenhuollon velvollisuuksia antaa lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa asiantuntija-apua ja järjestettävä tarvittaessa lapselle tutkimus sekä hoito- ja terapiapalveluja.

Oikeus perusopetukseen on perustuslaissa turvattu yhdenvertaisesti kaikille lapsille. Kysymys on lasten sivistyksellisistä oikeuksista laajemminkin. Julkisen vallan on huolehdittava myös näiden perusoikeuden toteutumisesta.

Asianmukaisen lainsäädännön lisäksi tarvitaan kuitenkin ennen kaikkea riittävä ja pätevä henkilöstö, joka on omaksunut hoitotyössään lainsäädännön tavoitteet ja velvoitteet ja lastensuojelun eettiset periaatteet ja joka omaa kyvyn ymmärtää vaikeita olosuhteita kokeneiden lasten ja heidän perheidensä ongelmia.

Laadukkaan henkilökunnankin tueksi tarvitaan vielä riittävä valvonta ja riittävät voimavarat sen turvaamiseksi.

Juhlapuhe kokonaisuudessaan.