Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Miten vankikuljetukset tulisi järjestää?

Vantaan vankilan ja Helsingin käräjäoikeuden välisistä vankikuljetuksista on kanneltu usein. Kuljetuksen aikana vangit on säännönmukaisesti sidottu. Lain mukaan sitominen voi kuitenkin tapahtua vain yksittäistapauksellisen harkinnan perusteella, ei rutiinitoimenpiteenä.

Useissa oikeusasiamiehen ratkaisuissa menettely on katsottu lainvastaiseksi. Sitomisen sijasta oikeusasiamies on esittänyt panostamista osastoituun kuljetuskalustoon.

Uusia kuljetusvälineitä on tulossa

Sekä oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto että Rikosseuraamuslaitos ovat nyt puoltaneet osastoidun kuljetusvälineistön hankkimista. Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja pyysi Rikosseuraamuslaitosta ilmoittamaan suoritettavista jatkotoimenpiteistä 31.3.2017 mennessä.

Vankikuljetuksista on vireillä lainmuutos

Turvallisia vankikuljetuksia koskeva uudistus on parhaillaan valmisteltavana oikeusministeriössä. Aikaisemmin eduskunnan perustuslakivaliokunta on linjannut, että sitomiseen voidaan turvautua vain kaikkein vaikeimmissa tilanteissa viimekätisenä keinona.

Uudistusesityksestä antamassaan lausunnossa apulaisoikeusasiamies totesi, että kuljetusten turvallisuusasiat tulisi ensisijaisesti hoitaa hankkimalla asianmukainen kalusto. Tämä olisi sekä perustuslain että kansainvälisten suositusten ja valvontaelinten kannanottojen mukaista.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös 12.9.2016, dnro 473/4/16 on luettavissa osoitteessa http://www.oikeusasiamies.fi/.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Pasi Pölönen, puh. (09) 432 3345.