Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Ministerivierailujen valmisteluun tulisi kuulua myös huomionosoitusten ennakointi

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen esittää, että ministereille annettavien huomionosoitusten ennakointia varten laadittaisiin ohjeistus.

- Ennakoinnin tulisi olla säännönmukainen osa ministerien vierailujen valmistelua, katsoo Jääskeläinen. Tällöin vierailun kohteelle voitaisiin tarvittaessa tiedottaa huomionosoituksiin liittyvistä rajoituksista.

Oikeusasiamies kiinnitti asiaan huomiota oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin ja puolustusministeri Carl Haglundin menettelystä tehdyn kantelun tutkinnan yhteydessä.

Kantelu ministerien kummiporoista ja lahjoista

Vuoden 2014 syksyllä ministeri Haglund ja ministeri Henriksson olivat vastaanottaneet Lapin matkojensa yhteydessä kummiporot. Ministeri Henriksson oli lisäksi saanut villahuivin ja korun.

Kantelija epäili, että lahjoituksilla olisi pyritty vaikuttamaan saamelaisia koskevien lainsäädäntöasioiden käsittelyyn.

- Kummiporojen luovuttaminen on symbolinen ele,  jossa ei ole kyse eläimen omistusoikeuden siirrosta, vaan sen nimeämisestä  ja sen seurantaoikeudesta,  toteaa Jääskeläinen.

Ministeri Henrikssonin saaman korun ja huivin arvo oli noin 500 euroa. Ne olivat suhteellisen arvokkaita, mutta oikeusasiamiehen mukaan kuitenkin tyypillisiä lahjaesineitä.

Oikeusasiamiehen käsityksen mukaan lahjojen vastaanottaminen ei vaarantanut luottamusta ministerien toiminnan tasapuolisuuteen ja asianmukaisuuteen.

Yllättävä vieraanvaraisuus ongelmallista

Kantelua tutkittaessa oikeusasiamies kiinnitti huomiota siihen, että ministerit voivat vierailujensa ja tapaamistensa yhteydessä joutua yllättäen tilanteisiin, joissa heille halutaan antaa lahja tai muu etuus. Ministeri Henrikssonin saaman muistamisen tarkempi luonne selvisi vasta paikan päällä, ja kummiporon luovutus tuli ministeri Haglundille yllätyksenä, josta kieltäytyminen olisi ollut suuri loukkaus.

- Lahjan tai muun etuuden vastaanottamisen sopivuus pitää punnita yllättävissä tilanteissa samoin kuin muulloinkin, mutta nopeammin ja mahdollisesti vähemmillä tiedoilla kuin,  jos se olisi voitu tehdä etukäteen, toteaa Jääskeläinen.

Yllättävissä tilanteissa ei voida varmistua esimerkiksi siitä, onko vieraanvaraisuutta tarjoavalla taholla yhteyksiä ministerin virkatoimiin ja voidaanko lahja hyväksyä. Ministerillä voi olla myös sosiaalisia paineita, että huomionosoituksesta kieltäytymistä pidetään loukkaavana.

Huomionosoitusten ennakointi osaksi vierailujen valmistelua

Oikeusasiamies esittää valtioneuvoston kanslian harkittavaksi, että esimerkiksi Ministerin käsikirjaan sisällytettäisiin ohjeistusta ministereille mahdollisesti annettavien huomionosoitusten ennakoimisesta.

Ennakoinnin tulisi olla osa ministereiden vierailujen valmistelua. Tällöin tehtäisiin tilannearvio, jonka mukaan tarvittaessa informoitaisiin vierailun kohdetta mahdollisista huomionosoituksiin liittyvistä rajoituksista.

Ennakoinnilla ja etukäteisinformoinnilla voitaisiin välttää se, että ministeri tulisi esimerkiksi puutteellisten tietojen takia vastaanottaneeksi sopimattoman lahjan.

Toisaalta näin voitaisiin myös välttää tilanne, että ministeri joutuisi paikan päällä kieltäytymään hänelle tarjotusta huomionosoituksesta.

- Joissakin tapauksissa ministerin voi olla syytä pidättäytyä kokonaan lahjojen vastaanottamisesta, katsoo Jääskeläinen. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun ministerin päätettävänä on jokin vierailun kohdetta koskeva etuus.


Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös dnro 4630/2014 kokonaisuudessaan.
Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Pasi Pölönen, puh. (09) 432 3345.