Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Ministeri Enestamia ei harhautettu hajajätevesiasetusta valmisteltaessa

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin ei pitänyt perusteltuina väitteitä ympäristöministeri Jan-Erik Enestamin johtamisesta harhaan hajajätevesiasian valmistelussa ympäristöministeriössä vuonna 2003.

Asiasta tehdyissä kolmessa kantelussa viitattiin julkisuudessa syksyllä 2010 esitettyihin tietoihin, joiden mukaan ympäristöministeriön virkamies olisi antanut ministeri Enestamille harhaanjohtavaa ja virheellistä tietoa asetuksen vaatimista jätevesien käsittelyjärjestelmistä ja niiden kustannuksista.

Apulaisoikeusasiamies Sakslin sai asiassa selvitykset sekä ympäristöministeriön virkamieheltä että Enestamilta. Lisäksi hänen käytettävissään oli asetusta edeltänyt työryhmän mietintö, valtioneuvoston esittelymuistio ja muistiot, jotka virkamies oli laatinut Enestamille asetusluonnosta koskeneen kritiikin ja muutosehdotusten johdosta.

Virkamiehen selvityksen mukaan "ministeri Enestamia ja hänen esikuntaansa on tavattu ja informoitu asiassa etukäteen siten kuin ministeriössä on tapana, pohjautuen muistioon, joka sitten on viimeistelty valtioneuvoston esittelymuistioksi".

Enestam ilmoitti omassa, ruotsinkielisessä selvityksessään, että hän ei ole "ottanut vastaan sellaista kirjallista aineistoa, joka olisi poikennut niistä tiedoista, joihin asetus perustuu". Hän totesi lisäksi, että "en ole myöskään koskaan väittänyt, että esittelijä olisi tarkoituksella antanut minulle virheellisiä tietoja".

Enestam katsoo selvityksessään myös, että kunnat ovat soveltaneet tiukempia määräyksiä kuin mitä asetus edellyttää. Tästä syystä joissain tapauksissa todelliset kustannukset ylittävät selvästi ne, joille asetus pohjautuu.

Aineiston perusteella Sakslin katsoo, että asiassa ei ole näyttöä siitä, että hajajätevesiasetuksen esitellyt virkamies olisi johtanut ministeri Enestamia harhaan tai antanut hänelle virheellistä tietoa vaadittavista jäteveden käsittelyjärjestelmistä ja niiden kustannuksista sen tiedon valossa, mitä tuolloin oli käytettävissä.

Oikeusasiamies tutkii yli viisi vuotta vanhoja asioita koskevia kanteluita vain erityisestä syystä. Tässä asiassa tällaiseksi syyksi katsottiin jätevesiasetusta koskenut laaja kritiikki.

Kanteluissa arvosteltiin lisäksi eduskunnan käsiteltävänä juuri ollutta ympäristösuojelulain muutosta, jonka tarkoituksena on helpottaa jätevesien puhdistamista koskevia vaatimuksia haja-asutusalueella. Eduskunnan lainsäädäntötyön valvominen ei kuitenkaan kuulu oikeusasiamiehen toimivaltaan.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin päätös dnro 3521/4/10 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Erkki Hännikäinen, puh. (09) 432 3354.