Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Mikko Sarja jatkaa apulaisoikeusasiamiehen sijaisena

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on 10.9.2021 valinnut apulaisoikeusasiamiehen sijaiseksi esittelijäneuvos, OTL, VT Mikko Sarjan toimikaudeksi 1.10.2021 – 30.9.2025. Mikko Sarja on eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian esittelijäneuvos, ja hän on toiminut apulaisoikeusasiamiehen sijaisena myös edellisen neljän vuoden toimikauden.

Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain mukaan eduskunnan oikeusasiamies valitsee, saatuaan asiasta perustuslakivaliokunnan kannanoton, apulaisoikeusasiamiehen sijaisen enintään neljän vuoden toimikaudeksi. Perustuslakivaliokunta esitti kannanottonaan Mikko Sarjan valitsemista.

Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain mukaan oikeusasiamies päättää erikseen sijaisen kutsumisesta hoitamaan apulaisoikeusasiamiehen tehtäviä.

Lisätietoja antaa kansliapäällikkö Matti Marttunen, p. 09 432 3333.