Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Mikkelin vankilan toiminta on huomattavasti parantunut

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja tarkasti Mikkelin vankilan marraskuussa 2016, jolloin vankilan toiminnassa havaittiin monia vakavia lainvastaisuuksia. Vankilassa oli käytössä toimintatapoja ja sääntöjä, jotka eivät perustuneet lakiin ja jotka erosivat muiden vankiloiden käytännöistä.

Mikkelin vankilaan tehtiin toukokuussa 2017 jälkitarkastus sen selvittämiseksi, mihin toimenpiteisiin vankilassa on ryhdytty apulaisoikeusasiamiehen havaintojen johdosta.


Jälkitarkastuksella havaitut muutokset

Vankilan toiminnassa on tapahtunut muun muassa seuraavia muutoksia.

Tutkintavangeille on perustettu omia osastoja. Oikeudenkäyntiasiakirjojen hallussapitoa ei enää rajoiteta, mikä parantaa vankien mahdollisuuksia valmistautua oikeudenkäyntiin.

Vankilassa on tehty erittäin merkittäviä muutoksia vankien toimintojen ja sellien aukioloajan lisäämiseksi. Samalla vankilan luonne on muuttunut aikaisempaa avoimemmaksi.

Vankien ulkoiluolosuhteita, liikuntamahdollisuuksia ja kirjaston käyttöä on parannettu. Vankilaan on valmistumassa uskonnonharjoitukseen soveltuvat tilat, crossfit-tyyppinen kuntosali ja selleihin on asennettu lukuvalot.

Vankilan poistumislupa-, kurinpito-, tapaamiskäytännöt eivät enää poikkea muista vankiloista.
Myöskään vankilan järjestyssääntö ei enää merkittävästi eroa muiden suljettujen vankiloiden järjestyssäännöistä.
 
Vankilassa on ryhdytty tekemään lain mukaisia hallintopäätöksiä ja antamaan niihin muutoksenhakuohjausta.

Ulkomaalaisten vankien yhteydenpitoa omaisiin on parantanut Skype-videoyhteys.
 
Vankien ja henkilökunnan väliset suhteet näyttävät parantuneen ja vankilan ilmapiiri oli rauhallinen.

Suurimmat ongelmat ovat vastaanotto-osaston toiminnassa, erityisesti omaisuuden haltuun antamiseen liittyvissä asioissa. Valitettavaa on myös, että vankilaan ei edelleenkään ole saatu järjestettyä asianmukaista kuntosalia, jollainen on kaikissa muissa vankiloissa.


Aluekeskus on laiminlyönyt laillisuuden valvontaa

Apulaisoikeusasiamies katsoi, että Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskus on laiminlyönyt valvoa ja varmistaa lainmukaisuuden toteutumista Mikkelin vankilassa. Aluekeskuksen tulee tehostaa toimintaansa laillisuuden valvonnassa ja antaa vankilan johdolle sen tarvitsema oikeudellinen ohjaus ja neuvonta.

Mikkelin vankilan tarkastuspöytäkirja EOAK/3005/2017 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, http//www.oikeusasiamies.fi/

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia, p. 09 432 3378