Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Mikkelin vankilan toiminnassa ilmeni vakavia lainvastaisuuksia

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Jussi Pajuoja tarkasti Mikkelin vankilan marraskuussa 2016. Tarkastuksessa havaittiin, että vankilassa on käytössä omia toimintatapoja ja sääntöjä, jotka eivät perustu lakiin ja jotka eroavat muissa vankiloissa noudatetuista käytännöistä.

Koska vankeus- ja tutkintavankeuslaki ovat olleet voimassa jo yli kymmenen vuotta, lainvastaisuudet ilmentävät joko tietämättömyyttä tai piittaamattomuutta lain säännöksistä.

Tarkastuksen jälkeiset korjaukset

Tarkastuksen jälkeen Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskuksessa ja vankilassa on ryhdytty toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

Vankilassa oli pitkään käytössä vankilan itse laatima järjestyssääntö, jota aluejohtaja ei ollut virallisesti vahvistanut. Järjestyssäännössä asetettiin vangeille lainvastaisia rajoituksia. Tammikuussa 2017 aluekeskuksessa on laadittu vankilalle uusi järjestyssääntö.

Lain mukaan vangilla on muutoksenhakuoikeus häntä koskevista hallintopäätöksistä. Vankilassa ei ole useinkaan tehty hallintopäätöksiä, eikä annettu muutoksenhakuohjausta. Tällä on estetty vankeja käyttämästä heille kuuluvia lainmukaisia oikeussuojakeinoja. Vankilasta saadun ilmoituksen mukaan siellä on ryhdytty tekemään lain mukaisia hallintopäätöksiä vankien kohteluun liittyvissä asioissa ja antamaan niihin muutoksenhakuohjaus.

Vankilassa ei ollut tutkintavankiosastoa, vaikka tutkintavangit lain mukaan ja kansainvälisten sopimusten mukaan on sijoitettava omalle osastolle erilleen vankeusvangeista. Tarkastuksen jälkeen vankilaan on perustettu tutkintavankiosastoja.

Aikaisemmin oikeudenkäyntiasiakirjojen hallussapidolle asetettiin rajoituksia, jolloin vangeilla ei ollut asianmukaisia mahdollisuuksia valmistautua oikeudenkäynteihin. Nyt oikeudenkäyntiin valmistautumiseen tarvittavan materiaalin haltuun antamista ei enää rajoiteta.

Huomautus asianajosalaisuuden loukkaamisesta

Tarkastuksen jälkeen tekemässään päätöksessä AOA antoi vankilalle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä. Vankia oli pyydetty luovuttamaan asiamiehelle annettavat asiakirjat vankilalle tarkastettavaksi, mikä loukkasi asianajosalaisuutta. AOA piti lainvastaista menettelyä vakavana. Huomautus koski myös sitä, että vankila toistuvasti laiminlöi velvollisuuttaan vastata selvityspyynnöissä esitettyihin kysymyksiin.

Jatkotoimenpiteet

Vankilan poistumislupa-, kurinpito- ja tapaamiskäytännöt eroavat muiden vankiloiden käytännöistä ja ne ovat erittäin tiukat. Vankien ja henkilökunnan välit vaikuttavat tarkastushavaintojen perusteella tavanomaista huonommilta ja jännitteisiltä. Vaikka vankilan tilat ovat uudet, rakennushankkeissa ei ole huomioitu vankeuslaissa asetettuja vaatimuksia ja mitä tiloja vankilassa tulee olla. Liikunnan harrastusmahdollisuudet ovat myös erittäin huonot, vankilasta puuttuu esimerkiksi muissa vankiloissa oleva kuntosali.

AOA pyysi Rikosseuraamuslaitosta ilmoittamaan 1.5.2017 mennessä, mihin toimenpiteisiin tarkastuspöytäkirjan kohdista 1-26 ilmenevät havainnot ovat antaneet aihetta.

Mikkelin vankilan tarkastuspöytäkirja (EOAK/4397/2016) ja edellä mainittu päätös (EOAK/4976/2016) on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, http//www.oikeusasiamies.fi/

Lisätietoja asianajosalaisuudenloukkaamista koskevasta päätöksestä antaa esittelijäneuvos Pasi Pölönen, p. 09 432 3345.

Lisätietoja Mikkelin vankilan tarkastuspöytäkirjasta antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Matti Vartia, p. 09 432 3378.