Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Merkinnät potilasasiakirjoissa ovat toisinaan liian puutteellisia

Oikeusasiamies pyytää TEO:a ryhtymään toimiin ongelman korjaamiseksi

16.10.2007     

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio pitää vakavana puutteena sitä, että potilasasiakirjoissa on usein niin riittämättömiä merkintöjä, että niiden perusteella ei ole mahdollista arvioida potilaan tutkimuksen ja hoidon sisältöä ja toteuttamista. Kun merkinnät potilasasiakirjoissa ovat puutteelliset, terveydenhuoltoa valvova viranomainen ei pysty antamaan oikeusasiamiehelle tämän pyytämiä lääketieteellisiä lausuntoja, eikä oikeusasiamies voi arvioida, onko potilas saanut potilaslain edellyttämää laadultaan hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa.

Potilasasiakirjojen puutteellisuus on osoittautunut siinä määrin suureksi ongelmaksi, että oikeusasiamies on pyytänyt Terveydenhuollon oikeusturvakeskusta ryhtymään toimiin asian korjaamiseksi. Hän odottaa siltä 31.3.2008 mennessä ilmoitusta toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt.                     

Oikeusasiamies on jo usean vuoden ajan kiinnittänyt toistuvasti huomiota puutteisiin terveydenhuollon toimintayksiköiden ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tekemissä merkinnöissä potilasasiakirjoihin. Merkinnät potilaan sairauden kulusta ja hoidosta ovat usein jollakin tavoin puutteellisia tai saattavat joskus puuttua kokonaan. Samoin voi käydä hoitoratkaisujen perusteiden: miksi on tehty päätös, että potilasta ei esimerkiksi elvytetä, tai miksi lääkitys on muutettu. Konsultoinnit ja hoitoneuvottelut saattavat jäädä merkitsemättä. Lisäksi erityisen paljon puutteita on ollut merkinnöissä potilaan ja hänen omaistensa kanssa käydyistä keskusteluista esimerkiksi sellaisen tilanteen varalta, että potilas ei enää pystyisi itse päättämään hoidostaan.

Oikeusasiamies korostaa, että potilasasiakirjojen tehtävänä on palvella potilaan neuvonnan ja hoidon suunnitte­lua, toteutusta ja seurantaa. Potilasasiakirjoilla pyritään parantamaan hoidon jatkuvuutta ja tiedonvälitystä potilaan terveydentilasta ja hoidosta sekä potilaan myöhemmässä hoidossa kyseisessä hoitoyksikössä että myös silloin, kun potilas siirtyy toiseen terveydenhuollon toimintayksikköön. Riittävät, asianmukaiset ja virheettömät merkinnät selkiinnyttävät ja vahvistavat potilaan ja henkilökunnan oikeusturvaa sekä edistävät luottamuksellisten hoitosuhteiden syntymistä.

Potilasasiakirjat ovat tärkeät myös potilaan tiedonsaantioikeuden kannalta. Potilasasiakirjatietojen perusteella arvioidaan hoitoon osallistuneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattitoiminnan asianmukaisuutta ja myös sitä, onko potilaalle hoidosta mahdollisesti aiheutunut henkilövahinko korvattava potilasvahinkona. Potilasasiakirjamerkinnöillä on merkitystä lisäksi terveydenhuollon tutkimuksessa, hallinnossa, suunnittelussa ja opetuksessa.

Potilasasiakirjojen laatimista koskevat säännökset ovat oikeusasiamiehen mielestä selkeät, yksiselitteiset ja täsmälliset. Niiden noudattamisella turvataan perustuslaissa perusoikeuksina turvattujen riittävien terveyspalvelujen toteutumista.

Eduskunnan oikeusasiamiehen esitys dnro 2828/2/07 Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen, puh. (09) 432 3377.