Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Maistraatti ei saa torjua säännönmukaisesti sähköistä kirkostaeroamisilmoitusta


Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin katsoo Helsingin, Turunmaan ja Hämeenlinnan maistraattien menetelleen virheellisesti, kun ne eivät ole hyväksyneet eroakirkosta.fi-sivuston kautta tulleita eroilmoituksia.

Sakslin tutki maistraattien menettelyjä kahden eroakirkosta.fi-sivustoa koskeneen kantelun johdosta. Asiassa pyydettiin valtionvarainministeriöltä selvitys, miten maistraatit menettelevät rekisteröidessään kirkosta eroamisilmoituksia.

Näiden kolmen maistraatin menettelyt poikkesivat muiden maistraattien tavoista toimia, kun ne pyysivät sivuston kautta tulleiden ilmoitusten lähettäjiä eri tavoin täydentämään tietojaan tai tunnistautumaan.

Eroakirkosta.fi-sivuston kautta saapuneiden asiakirjojen alkuperäisyyttä ei tule Sakslinin mukaan asettaa säännönmukaisesti kyseenalaiseksi ilman painavaa syytä. Asia on toisin, mikäli on syytä epäillä, että annetut tiedot ovat virheellisiä tai että lomakkeen olisi lähettänyt joku muu kuin eroava henkilö itse.

Selvityksen mukaan vääriä eroilmoituksia oli tullut maistraatteihin vähän. Suoranaisia väärinkäytöstapauksia oli ilmennyt vain muutama maistraattia kohden. Sakslin toteaakin, että väärinkäytösten määrä suhteessa sivuston kautta tulleiden ilmoitusten määrään ei tue sitä käsitystä, että sivusto olisi erityisen altis luvattomalle toisen henkilön erosta ilmoittamiselle.

Viranomainen velvollinen turvaamaan perusoikeuksien toteutumisen

Apulaisoikeusasiamies arvioi maistraattien menettelyä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen, hyvän hallinnon ja sähköisestä asioinnista annetun lain kannalta.

Sakslin toteaa päätöksessään, että viranomainen on perustuslain mukaan velvollinen turvaamaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen. Uskonnonvapauteen kuuluu oikeus erota uskonnollisesta yhdyskunnasta. Eroamismenettelyt eivät saa vaikuttaa niin, että ne tarpeettomasti vaikeuttavat tai jopa estävät henkilöä käyttämästä perusoikeuttaan. Samalla niiden tulee kuitenkin turvata oikeus kuulua uskonnolliseen yhdyskuntaan

Hyvän hallinnon kannalta on olennaista, että toimen on oltava asianmukainen, tarpeellinen ja oikein mitoitettu.

Helsingin, Turunmaan ja Hämeenlinnan maistraattien menettely ei ole tarpeellista eikä oikeassa suhteessa tavoitteidensa kanssa, toteaa Sakslin. Se ei myöskään turvaa tasapainoisesti uskonnonvapauden eri ulottuvuuksia.

Porvoon maistraatti puolestaan ilmoitti hyväksyvänsä eroakirkosta.fi ?palvelun kautta tulevat ilmoitukset, mutta ei hyväksyisi sellaisenaan muuta kautta tulevaa sähköistä ilmoitusta. Sakslin saattoi Porvoon maistraatin tietoon, että viranomainen on velvollinen hyväksymään sähköisen asiakirjan vireillepanoasiakirjaksi.

Vähän vääriä ilmoituksia

Valtionvarainministeriön tekemästä selvityksestä ilmeni, että 21 maistraattia hyväksyi eroakirkosta.fi-sivuston kautta tulleet ilmoitukset sellaisinaan, mikäli henkilötunnus ja nimi vastasivat väestötietojärjestelmän tietoja eikä tiedoissa ollut ristiriitaisuuksia. Neljä maistraattia ei hyväksynyt ilmoituksia, vaan pyysi niihin kirjallista vahvistusta.

Maistraattien vastausten mukaan vääriä eroilmoituksia oli tullut varsin vähän. Esimerkiksi vuosina 2008-2010 kuuteen maistraattiin ei ollut tullut yhtään väärää ilmoitusta ja 19 maistraattiin niitä oli tullut alle 20.
Suoranaisia väärinkäyttötapauksia oli ilmennyt vain muutama maistraattia kohti.

Tutkittavana kaksi kantelua

Oikeusasiamiehen kanslia tutki asiaa kahden kantelun johdosta. Toisessa, yksityishenkilön tekemässä kantelussa arvosteltiin sitä, että maistraatit merkitsevät sähköisesti tulleen eroilmoituksen väestötietojärjestelmään tarkistamatta eroajan henkilöllisyyttä.
 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko pyysi kantelussaan oikeusasiamiestä selvittämään, täyttävätkö eroakirkosta.fi-sivuston lomakkeet erilaiset asiakirjoille säädetyt vaatimukset.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin päätös dnro 3666/2010 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä, puhelin (09)433363.