Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Magistrater får inte regelmässigt avslå elektroniska anmälningar om utträde ur kyrkan

Biträdande JO Maija Sakslin anser att magistraterna i Helsingfors, Åboland och Tavastehus förfor felaktigt då de inte godkände sådana anmälningar om utträde ur kyrkan som de fått via webbplatsen eroakirkosta.fi.

Sakslin har prövat magistraternas förfarande med anledning av två klagomål om webbplatsen eroakirkosta.fi. Hon har bett finansministeriet inkomma med en utredning om magistraternas förfarande då de registrerar anmälningar om utträde ur kyrkan.

Den nämnda tre magistraternas förfarande skiljde sig från övriga magistraters såtillvida att de bad dem som sänt anmälningar via webbplatsen komplettera sina uppgifter i olika avseenden eller identifiera sig.

Sakslin anser att autenticiteten av dokument som inkommit via den nämnda webbplatsen inte regelmässigt får ifrågasättas utan vägande skäl. En annan sak är om det finns anledning att misstänka att ett dokument innehåller felaktiga uppgifter eller att en blankett har sänts in av någon annan än den som vill utträda.

Enligt utredning har magistraterna fått in ett fåtal falska anmälningar om utträde. I endast några fall per magistrat har det direkt varit fråga om missbruk. Sakslin konstaterar sålunda att antalet missbruksfall i förhållande till totalantalet anmälningar som inkommit via webbplatsen inte stöder uppfattningen att webbplatsen skulle vara särskilt utsatt för falska anmälningar eller om att någon annan person än den som önskar utträde ur kyrkan gör anmälningen.

Myndigheterna skylda att trygga de grundläggande rättigheterna

Biträdande JO bedömer magistraternas förfarande utifrån de grundläggande och mänskliga rättigheterna, god förvaltning och lagen om elektronisk kommunikation.

Sakslin konstaterar i sitt beslut att myndigheterna enligt grundlagen är skyldiga att trygga de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Till religionsfriheten hör rätten att utträda ur religiösa samfund. Procedurerna som krävs för utträde får inte försvåra eller hindra utövandet av denna grundläggande rättighet. Samtidigt ska de likväl trygga rätten att höra till religiösa samfund.

Med tanke på en god förvaltning är det viktigt att myndigheternas åtgärder är lämpliga, nödvändiga och proportionerliga.

Sakslin konstaterar att magistraterna i Helsingfors, Åboland och Tavastehus har tilläm-pat ett förfarande som inte är nödvändigt och inte står i proportion till sitt syfte. Förfarandet är inte heller förenligt med de olika dimensionerna av religionsfriheten.

Magistraten i Borgå meddelade för sin del att den godkänner anmälningar via webbplatsen eroakirkosta.fi, men att den inte automatiskt godkänner elektroniska anmälningar från andra adresser. Sakslin framhåller för magistraten i Borgå att myndigheterna är skyldiga att godkänna att ärenden kan anhängiggöras genom elektroniska dokument.

Falska anmälningar förekommer sällan

Av finansministeriets utredning framgår att 21 magistrater automatiskt godkänt anmälningar via webbplatsen eroakirkosta.fi, förutsatt att personbeteckningen och namnet motsvarar befolkningsdatasystemets uppgifter och att uppgifterna inte är motstridiga i något annat avseende. Fyra magistrater har inte godkänt sådana anmälningar utan bett om skriftlig bekräftelse.

Av magistraternas svar framgår att det inkommit ytterst få falska anmälningar om utträde ur kyrkan. Exempelvis åren 2008 - 2010 hade sex magistrater inte fått en enda falsk anmälan medan 19 magistrater hade fått färre än 20. I endast några fall per magistrat hade det varit fråga om direkt missbruk.

Två klagomål har prövats

Justitieombudsmannens kansli har undersökt ärendet med anledning av två klagomål. I det ena klagomålet kritiserade en privatperson magistraterna för att de i befolkningsdatasystemet registrerar elektroniska anmälningar om utträde ur kyrkan utan att kontrollera anmälarens identitet.
 
Finlands evangelisk-lutherska kyrka bad i sitt klagomål JO utreda om blanketterna på webbplatsen eroakirkosta.fi uppfyller olika krav som ställs på dokument.
 
 
Närmare information ger referendarieråd Riitta Länsisyrjä, tfn (09) 432 3363.