Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Maahanmuuttajanaisille voidaan varata oma uimahallivuoro

Syrjintäkielto ei estä positiivisia erityistoimia tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi

17.6.2009

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt toteaa, että syrjintäkielto ei estä varaamasta maahanmuuttajanaisille omia uimahallivuoroja. Tosiasiallista yhdenvertaisuutta voidaan edistää positiivisin erityistoimin, kun erityiskohtelulla on hyväksyttävä tarkoitusperä ja se on oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään.

Apulaisoikeusasiamiehen tutkittavana on ollut viisi kantelua, joissa on arvosteltu syrjiväksi Helsingin, Vantaan, Turun ja Tampereen käytäntöä varata maahanmuuttajanaisille omia uimahalliaikoja.

Sekä perustuslaki että yhdenvertaisuuslaki kieltävät syrjinnän sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintäkielto sisältyy myös useaan Suomea sitovaan kansainväliseen ihmisoikeussopimukseen.

Kansainvälisten sopimusten ja Suomen lainsäädännön syrjintäkielto ei kuitenkaan estä ns. positiivisia erityistoimia, joilla pyritään edistämään muodollisen yhdenvertaisuuden sijasta myös tosiasiallista ja käytännössä toteutuvaa yhdenvertaisuutta. Perusoikeussäännösten tavoitteena on edistää juuri tosiasiallista yhdenvertaisuutta. Tosiasiallinen yhdenvertaisuus voi edellyttää esimerkiksi sosiaalisesti, taloudellisesti ja muuten heikommassa asemassa olevan ryhmän muita parempaa kohtelua. Tiettyjen ihmisryhmien erilainen kohtelu ei siis kaikissa tilanteissa ole kiellettyä syrjintää.

Apulaisoikeusasiamiehen saaman selvityksen mukaan maahanmuuttajanaisten omille uintivuoroille on olemassa erityistä tarvetta. Näin turvataan heille uinnin opetus ja edistetään heidän kotoutumistaan. Varattu uintiaika ei myöskään ole ollut epäsuhteessa käytettävissä oleviin yleisiin uintivuoroihin.

Apulaisoikeusasiamies korostaa, että positiivinen erityiskohtelu on sallittua vain niin kauan kuin se on tarpeellista todennettujen haittojen korjaamiseksi.


Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin ratkaisu dnro 208/4/08

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Jari Pirjola,
puh. (09) 432 3361.